Noter till års­redovisningen

1 Redovisnings­principer

1.1 Intäkts­redovisning

Hansels omsättning utgörs av service­avgifter för gemensamma upp­hand­lingar och för­säljning av expert­tjänster. Service­avgifterna faktureras i efterskott utifrån kontrakts­leverantörernas försäljnings­redovisning till Hansel; för­säljningen under före­gående period redovisas i början av följande period. Den normala redovisnings­perioden är en månad, men redovisningen kan också ske per kvartal. Expert­tjänsterna faktureras i regel månat­ligen i efter­skott enligt de utförda arbets­timmarna.

1.2 Värderings­principer

Balans­värdena på anläggnings­tillgångarna är baserade på det ursprungliga anskaffnings­värdet med avdrag för planenliga avdrag. Maskiner och inventarier avskrivs som en utgiftsrest på 25 %. Program­varu­licenser avskrivs inom 5 år som linjära avskrivningar. Andra utgifter med lång verknings­tid avskrivs inom 5 år som linjära avskrivningar.

Poster i främmande valuta

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats enligt Europeiska central­bankens genomsnitts­kurs på boksluts­dagen.

1.3 Bokslutets jämförbarhet

Bokförings­principerna har inte förändrats 2022 och 2021.

2 Noter till resultat­räkningen

 

2.1 Personal­kostnader och medeltal anställda 2022 2021
Löner –8 838 772,25 –8 519 422,23
Verk­ställande direktörens och styrelsens löner och arvoden –336 313,49 –321 930,41
Pensions­kostnader –1 649 953,07 –1 507 084,29
Övriga löne­bikost­nader –317 074,33 –299 919,14
Personal­kostnader sammanlagt –⁠11 142 113,14 –⁠10 648 356,07
Sammanlagt belopp för anställnings­förmåner –54 337,60 –62 320,47
Antal anställda
I slutet av räkenskaps­perioden 128 124
I genomsnitt under räkenskaps­perioden 121 116
2.2 Avskriv­ningar
Avskrivningar enligt plan under räkenskaps­perioden
Immateriella tillgångar
Data­programmens användar­licenser –8 759,10 –9 821,82
Materiella till­gångar
Maskiner och inventarier –34 269,10 –32 062,16
Avskriv­ningar under räkenskaps­periodens totalt –43 028,20 –41 883,98
2.3 Övriga rörelse­intäkter
Erhållna bidrag 74 507,43 320 468,57
Andra övriga rörelse­intäkter 1 850 191,66 1 560 494,37
1 924 699,09 1 880 962,94
2.4 Övriga rörelse­kostnader
Administrativa kostnader –3 810 276,83 –3 307 571,32
Lokal­kostnader –726 837,04 –699 428,91
Telefon-, data­kommunikations- och kontors­kostnader –211 472,47 –716 224,20
Marknads­förings­kostnader –160 945,38 –150 423,49
Rese­kostnader –71 784,03 –36 211,76
Representations­kostnader –783,49 –368,35
Andra övriga rörelse­kostnader –75 847,54 –97 600,33
Övriga rörelse­kostnader totalt –5 057 946,78 –5 007 828,36
2.5 Finansiella intäkter och utgifter
Finansiella intäkter
Ränte­intäkter 9 631,91 163,49
Valutakurs­vinster 0,00 0,00
Övriga intäkter från värde­papper 165 526,48 296 125,64
Finansiella intäkter totalt 175 158,39 296 289,13
Finansierings­kostnader
Ränte­kostnader –10,13 –982,59
Valutakurs­förluster –2 342,23 –68,26
Övriga kostnader från värde­papper –451 894,58 –2 976,07
Finansierings­kostnader totalt –454 246,94 –4 026,92
2.6 Arvoden till revisorer
Revisions­arvoden –11 719,51 –14 113,82
Övriga arvoden –63 446,02 –16 223,84
Arvoden till revisorer totalt –75 165,53 –30 337,66
3 Noter om aktiva i balans­räkningen 2022 2021
3.1 Förändringar i bestående aktiva
Immateriella till­gångar
Anskaffnings­utgift 1.1 498 302,58 498 302,58
Ökning under räkenskaps­perioden 0,00 0,00
Anskaffnings­utgift 31.12 498 302,58 498 302,58
Ackumulerade avskriv­ningar 1.1 –483 706,62 –473 884,80
Avskrivningar under räkenskaps­perioden –8 759,09 –9 821,82
Ackumulerade avskriv­ningar 31.12 –492 465,71 –483 706,62
Balans­värde 31.12 5 836,87 14 595,96
Materiella till­gångar
Anskaffnings­utgift 1.1 1 082 945,15 1 082 945,15
Ökning under räkenskaps­perioden 40 890,67 0,00
Minskning under räkenskaps­perioden 0,00 0,00
Anskaffnings­utgift 31.12 1 123 835,82 1 082 945,15
Ackumulerade avskriv­ningar 1.1 –986 757,81 –954 695,66
Avskriv­ningar under räkenskaps­perioden –34 269,42 –32 062,20
Ackumulerade avskriv­ningar 31.12 –1 021 027,23 –986 757,86
Balans­värde 31.12 102 808,59 96 187,29
Det uppstår ingen avskrivnings­differens.
3.3 Fordringar
Rese­förskott 5 746,94 4 672,61
Övriga fordringar sammanlagt 5 746,94 4 672,61
3.4 Resultat­regleringar
Periodi­sering av kostnader 13 388 461,20 11 679 746,20
Resultat­regleringar totalt 13 388 461,20 11 679 746,20
3.5 Finansiella värde­papper Bokfört värde Bokfört värde
Övriga aktier och andelar
Fond­andelar 1 620 495,90 2 206 864,00
1 620 495,90 2 206 864,00
Marknads­värde Marknadsvärde
1 620 495,90 2 241 020,04
1 620 495,90 2 241 020,04
Bokfört värde Bokfört värde
Pensions­investering 529 000,00 529 000,00
529 000,00 529 000,00
Marknads­värde Marknadsvärde
533 336,33 585 821,52
533 336,33 585 821,52
Bokfört värde Bokfört värde
Kapitaliserings­avtal 300 000,00 300 000,00
300 000,00 300 000,00
Marknads­värde Marknads­värde
318 221,13 310 126,58
318 221,13 310 126,58
Bokfört värde
Nordea Low Duration European Covered Bond 300 000,00
300 000,00
Marknads­värde
301 608,14
301 608,14
Finansierings­värde­papper totalt bokfört värde 2 749 495,90 3 035 864,00
4 Noter om passiva i balans­räkningen 2022 2021
4.1 Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktie­kapital 1.1 5 000 000,00 5 000 000,00
Minskning av aktie­kapital 0,00 0,00
Aktie­kapital 31.12 5 000 000,00 5 000 000,00
Bundet eget kapital totalt 5 000 000,00 5 000 000,00
Fritt eget kapital
Fond för fritt eget kapital 1.1 2 968 128,27 2 968 128,27
Minskning i fonden för inbetalt fritt eget kapital 0,00 0,00
Fond för inbetalt fritt kapital 31.12 2 968 128,27 2 968 128,27
Balanserad vinst/förlust från tidigare räkenskaps­perioder 1.1 –1 140 589,57 137 877,64
Korrigering av pensions­investering från räkenskaps­period 2020 0,00 –26 675,33
Balanserad vinst/förlust från tidigare räkenskaps­perioder 31.12 –1 140 589,57 111 202,31
Räkenskaps­periodens vinst/förlust –337 693,01 –1 251 791,88
Fritt eget kapital totalt 1 489 845,69 1 827 538,70
Eget kapital sammanlagt 31.12 6 489 845,69 6 827 538,70
Vinst­medel enligt balans­räkningen 31.12
Fond för inbetalt fritt eget kapital 2 968 128,27 2 968 128,27
Vinst från tidigare räkenskaps­perioder –1 140 589,57 111 202,31
Räkenskaps­periodens förlust –337 693,01 –1 251 791,88
Vinst­medel enligt balans­räkningen 1 489 845,69 1 827 538,70
4.2 Avsättning
Pensions­åtaganden från tidigare år 598 032,00 523 574,00
4.3 Kortfristigt främmande kapital
Resultat­regleringar
Semester­löner inkl. social­avgifter 1 215 578,98 1 199 550,50
Löne­skulder inkl. social­avgifter 249 558,34 232 832,85
Arbets­givarens obligatoriska för­säkrings­premier 2 028,92 310,23
Periodi­sering av kostnader för räkenskaps­perioden 11 466 917,98 16 366 906,73
Resultat­regleringar totalt 12 934 084,22 17 799 600,31
5 Noter om säker­heter och ansvars­för­bindelser
5.1 När­stående­transaktioner
Av bolagets omsättning härrör 2 755 432,68 euro (19,3 procent) från budget­staten eller från organisationer utanför budget­staten som är bundna till staten samt från kommuner och kommunala organisationer för försäljning av expert­tjänster.
5.2 Säkerheter och ansvar
Övriga egna ansvars­för­bindelser
Hyres­ansvar kortare än ett år 929 145,12 815 753,76
Hyres­ansvar längre än ett år 4 296 509,38 840 226,37
Leasing­för­bindelser under ett år 79 972,14 79 989,67
Leasing­för­bindelser över ett år 77 091,49 132 869,43
Säker­heter och ansvars­för­bindelser totalt 5 382 718,13 1 868 839,23
Avtal om el­derivat
Marknads­värde 106 704 653,48 45 198 267,10
Värde på säkrad volym (under­liggande till­gång) 102 649 750,77 65 869 911,00

Statens elupphandling sker centraliserat genom Hansels ramavtal som omfattar säkring av elpriset med råvaru­derivat i enlighet med statens säkrings­strategi för el. Hansel förvaltar portföljen och är motpart i derivat­kontrakt för sina kunders räkning. De motparter som Hansel använder är alla stora aktörer inom branschen och Hansel diversifierar port­följen till olika motparter för att minska risken. För närvarande finns det sex potentiella mot­parter. Derivat­handel är en genomgångs­post för Hansel och kostnaderna och intäkterna för den faktureras till fullt belopp av kunder som anslutit sig till Hansel-port­följen. Marknads­värden på derivat har inte upptagits i balans­räkningen.

Den uppföljnings­grupp för el­upphand­ling som inrättats av Hansel ansvarar för styrningen och upp­följningen av el­upphand­lingen och ger vid behov förslag om ut­veck­lingen av el­upphand­lingen. Upp­följnings­gruppen samman­kallas av kategori­chefen på Hansel. Hansels representanter har regel­bundna möten med representanter för finans­ministeriet om el­upphand­ling.

Finans­ministeriet beslutar om säkrings­strategin för el­upphand­ling. Strategin verkställs av Hansel. Beslut om enskilda säkrings­transaktioner och tid­punkterna för dem enligt strategin fattas av en port­förvaltare som konkurrens­utsatts av Hansel. Säkrings­kontrakt som är förenliga med säkrings­strategin har ingåtts ända till 2026.

5.3 Rätte­gångar

Vid utgången av 2022 hade Hansel inga anhänggiga klagomål vid marknads­domstolen eller vid högsta förvaltnings­domstolen. Bolaget fick 2022 tre beslut från marknads­domstolen. I ett beslut avslog domstolen över­klagan och i två fall förföll ärendena till följd av att klagomålet återtogs. Hansel fick inte beslut från högsta förvaltnings­domstolen under 2022.

5.4 Väsentliga händelser efter räkenskaps­perioden

Inga väsentliga händelser efter räkenskaps­periodens slut har inträffat.

Skriva ut