Oberoende bestyrkanderapport till ledningen för Hansel Ab

En översättning av den ursprungliga finskspråkiga bestyrkanderapporten

På begäran av ledningen för Hansel Ab (härefter ”Hansel”) har vi utfört ett uppdrag som ger begränsad säkerhet på utvalda hållbarhetsnyckeltal (härefter ”Utvald Hållbarhetsinformation”), som presenteras i Hansels årsredovisning 2021, för verksamhetsåret som slutade 31 december, 2021.

Den Utvalda Hållbarhetsinformationen som är föremål för bestyrkandeuppdraget består av nyckeltal presenterade i Hansels årsredovisning 2021 under följande sektioner:

  • Verksamheten 2021
  • Upphandlingsverksamheten förnyas
  • Hållbar upphandling
  • Hansel som arbetsplats
  • GRI

Ledningens ansvar

Ledningen för Hansel ansvarar för upprättandet av den Utvalda Hållbarhetsinformationen och dess innefattande påståenden samt av framförandet i enlighet med rapporteringskriterier, dvs. GRI Sustainability Reporting Standards. Ledningen för Hansel ansvarar för att fastställa mål gällande framförande och rapportering av hållbar utveckling, inklusive identifieringen av intressenter och väsentlighetsfrågor; och för upprättandet och upprätthållandet av lämplig prestandahantering och interna kontrollsystem, varav rapporterade prestationsinformationen är härledd ifrån.

Våra skyldigheter

Vår skyldighet är att utföra ett bestyrkandeuppdrag som ger begränsad säkerhet och presentera en oberoende slutsats av den Utvalda Hållbarhetsinformationen som varit föremål för bestyrkandeuppdraget. Vi har utfört vårt uppdrag i enlighet med den internationella bestyrkandestandarden ISAE 3000 (omarbetad), Andra bestyrkandeuppdrag än revisioner och översiktliga granskningar av historisk finansiell information, utfärdad av International Auditing and Assurance Standards Board IAASB. Standarden kräver att vi planerar och upprättar uppdraget för att erhålla begränsad säkerhet om att den Utvalda Hållbarhetsinformationen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

KPMG Oy Ab tillämpar den internationella standarden för kvalitetskontroll International Standard on Quality Control ISQC 1 och upprätthåller sålunda ett omfattande kvalitetskontrollsystem som innefattar dokumenterade principer och tillvägagångssätt angående förenlighet med etiska krav, standarder för yrkesutövningen samt krav i lagar och andra författningar.

Vi fyller kraven för oberoende och andra etiska krav i enlighet med internationella Code of Ethics for Professional Accountants utgiven av International Ethics Standards Board for Accountants IESBA, som baserar sig på de fundamentala principerna om integritet, objektivitet, yrkeskompetens och vederbörlig omsorg, konfidentialitet och yrkesetik.

I uppdraget genomförda åtgärder

Ett uppdrag som ger begränsad säkerhet genomförs genom förfrågningar främst till personer som ansvarar för upprättandet av den Utvalda Hållbarhetsinformationen, samt genom att tillämpa analytiska och andra lämpliga metoder för inhämtning av bevis. I vårt uppdrag har vi vidtagit t.ex. följande åtgärder:

  • Intervjuat representanter för Hansels högsta ledning och relevant personal som ansvarar för beredningen av materialet som används i den Utvalda Hållbarhetsinformationen;
  • Utvärderat i vilken utsträckning den presenterade Utvalda Hållbarhetsinformationen följer GRI Sustainability Reporting Standards innehållsspecifikationer för rapporteringen;
  • Utvärderat processer, datasystem och praktiska förfaranden för dataadministration för att samla in och konsolidera uppgifterna angående Utvald Hållbarhetsinformation;
  • Gått igenom den presenterade Utvalda Hållbarhetsinformationen och utvärderat kvaliteten på informationen samt fastställandet av kalkylgränser och;
  • Testat med hjälp av stickprov från originaldokument och system huruvida den Utvalda Hållbarhetsinformationen som angetts är korrekt och fullständig.

Åtgärderna utförda i ett uppdrag som ger begränsad säkerhet varierar i beskaffenhet och samordning från uppdrag som ger rimlig säkerhet. Åtgärderna är mindre i omfattning, och nivån av säkerhet uppnådd i uppdrag som ger begränsad säkerhet är följaktligen substantiellt lägre än säkerheten som skulle ha nåtts med att utföra ett uppdrag som ger rimlig säkerhet.

Begränsningar som hänför sig till uppdragets natur

Naturliga begränsningar uppkommer i alla bestyrkandeuppdrag på grund av selektiv prövning av informationen som granskas. Således kan oupptäckta oegentligheter, felaktigheter eller åsidosättande av regelverk uppstå. Dessutom kan icke-finansiell data vara mer beroende av naturliga begränsningar än finansiell data, med hänsyn till dess natur och metoderna som används för att avgöra, beräkna och estimera dylikt data.

Slutsats

Vår slutsats baserar sig på och är beroende av annanstans in denna rapport presenterade omständigheter.

Vi anser att vi inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga bevis som grund för vårt uttalande.

På basen av de åtgärder som utförts och av det bevis vi erhållit, har inget kommit till vår kännedom som skulle ge oss anledning att anta att informationen som varit föremål för detta bestyrkandeuppdrag inte, i allt väsentligt, skulle vara framställd i enlighet med rapporteringskriterierna för GRI Sustainability Reporting Standards.

Helsingfors, den 26 april 2022
KPMG Oy Ab

Harri Leppiniemi
Partner, CIA, Advisory

Tomas Otterström
Partner, Advisory

Skriva ut