Verkställande direktören har ordet

Hansel som upphandlings­partner

År 2022 var ett synnerligen exceptionellt år. I början av året åter­speglade sig följderna av pandemin fort­farande i vår verksamhet, bland annat som fortsatt rekommendation om distans­arbete. För affärs­verksam­hetens del inleddes i februari en större omvälvning då Ryssland angrep Ukraina. Hos oss har det här tagit sig uttryck i ett flertal nya arbets­skeden i upphand­lingarna. Den drastiska förändringen av världsläget har gjort oss till experter på sanktioner och pris­ökningstryck — vi har arbetat intensivt för att avtalen ska kunna fortsätta och för att våra kunder ska kunna upp­handla smidigt även i dessa för­ändrade för­hållanden.

Även i år har det förts en omfattande diskussion om offentliga upphand­lingar. Vi genomför mål­medvetet vår egen del för att upphand­lingarna ska kunna full­följas effektivt och professionellt med beaktande av kraven och med strävan mot målen. Vi medverkar aktivt när det gäller genom­förandet av den den nationella upp­handlings­strategin och i tema­grupperna i Verknings­full offentlig upphandling. Vårt gemensamma mål är att genom­slags­kraften av offentliga upphand­lingarna ska motsvara för­väntningarna, oberoende av om för­väntningarna gäller den ekonomiska effektiviteten, miljö­hållbar­heten, sociala konsekvenser eller upp­komsten av innovationer.

”Vår vision är att vara den primära upphandlings­partnern för allt flera organisationer inom den offentliga förvaltningen.”

Som bolag befinner vi oss i ett intressant skede: integrations­strategins tid är över. När jag blickar tillbaka kan jag konstatera att jag är synnerligen nöjd med arbetet som alla Hansel-medarbetare utför. Trots för­ändringarna i omvärlden under de senaste åren har vi lyckats nå målen för fusionen av Hansel Ab:s och KL-Kuntahankinnat Oy:s verksamhet och kommunernas andel av de gemensamma upphand­lingarna uppgår redan till 30 procent. Ett varmt tack till våra kunder för ert för­troende!

I början av 2023 övergick vi till tillväxt­strategins tid. För ett icke-vinst­drivande företag som vårt ska tillväxt inte uppfattas på ett alldeles traditionellt sätt. Som bolag eftersträvar vi inte ekonomisk vinst utan större genomslags­kraft genom att våra tjänster anlitas i mer omfattande utsträckning. Vår vision är att vara den primära upp­handlings­partnern för allt flera organisationer inom den offentliga förvalt­ningen. Genom att med vårt tjänste­sortiment och vår egen kompetens stöda så många kunder som möjligt i upphand­lingarna höjer vi produktiviteten i den offentliga förvaltningen. I juli 2022 fick vi hälsa välfärds­områdena välkomna som ny kund­grupp. Dialogen om upp­handlings­behov som vi fört med dem har redan varit glädjande intensiv.

Rikt­linjerna för den nya strategi­perioden är klara: allt vi gör ska ge våra kunder mervärde. Vi vill kontinuer­ligt fördjupa vår förståelse för våra kunders upp­handlings­behov och vi strävar efter att utveckla våra tjänster så att det ska vara så enkelt som möjligt att anlita dem. Jag kan lova att det här redan inom den närmsta framtiden kommer att betyda en ökning av stödet för de gemen­samma upphand­lingarna, utveckling av hansel.fi-tjänsten och ett allt starkare håll­barhets­arbete.

Skriva ut