Balansräkning

AKTIVA 31.12.2022 31.12.2021
Bestående aktiva
Immateriella tillgångar
Immateriella rättig­heter 5 836,87 14 595,96
5 836,87 14 595,96
Materiella till­gångar
Maskiner och inventarier 102 808,59 96 187,34
102 808,59 96 187,34
Bestående aktiva totalt 108 645,46 110 783,30
Rörliga aktiva
Fordringar
Kort­fristiga fordringar
Kund­fordringar 3 300 217,84 2 363 355,33
Övriga fordringar 5 746,94 4 672,61
Resultat­regleringar 13 388 461,20 11 679 746,20
16 694 425,98 14 047 774,14
Finansiella värde­papper
Övriga aktier och andelar 2 749 495,90 3 035 864,00
2 749 495,90 3 035 864,00
Kassa och bank 5 156 237,97 9 476 052,00
Rörliga aktiva sammanlagt 24 600 159,85 26 559 690,14
SUMMA AKTIVA 24 708 805,31 26 670 473,44
PASSIVA 31.12.2022 31.12.2021
Eget kapital
Aktie­kapital 5 000 000,00 5 000 000,00
Fritt eget kapital
Fond för fritt eget kapital 2 968 128,27 2 968 128,27
Balanserat resultat från tidigare räken­skaps­perioder –1 140 589,57 111 202,31
Räkenskaps­periodens vinst (förlust) –337 693,01 –1 251 791,88
Eget kapital totalt 6 489 845,69 6 827 538,70
Avsättningar
Övriga av­sätt­ningar 598 032,00 523 574,00
Främmande kapital
Kortfristigt främmande kapital
Erhållna förskott 42 052,66 0,00
Leverantörs­skulder 3 508 272,35 776 642,85
Övriga skulder 1 136 518,39 743 117,58
Resultat­regleringar 12 934 084,22 17 799 600,31
17 620 927,62 19 319 360,74
Främmande kapital totalt 17 620 927,62 19 319 360,74
SUMMA PASSIVA 24 708 805,31 26 670 473,44
Skriva ut