Finansierings­analys

 1.1.–31.12.2022 1.1.–31.12.2021
Kassa­flödet i verksam­heten:
Vinst (förlust) före extra­ordinära poster (+/–) –337 693,01 –1 251 791,88
Korrigeringar till rörelse­vinsten (+/–):
Avskriv­ningar enligt plan 43 028,51 41 883,98
Finansiella intäkter och utgifter 279 088,55 –292 262,21
Övriga korrigeringar 74 458,00 19 446,67
Kassa­flöde före förändringar i rörelse­kapitalet 58 882,05 –1 482 723,44
Förändringar i rörelse­kapitalet:
Ökning/minskning av kort­fristiga räntefria fordringar –2 646 651,84 –10 197 866,99
Ökning/minskning av kort­fristiga räntefria skulder –1 698 433,12 14 859 267,06
Kassa­flödet i verk­samheten före finansiella poster och skatter –4 286 202,91 3 178 676,63
Betalda räntor och betalningar för rörelse­verksam­hetens övriga finansiella kostnader –454 246,94 –4 026,92
Erhållna räntor från verksam­heten 175 158,39 296 289,13
Betalda direkta skatter (–) 0,00 0,00
Kassa­flödet i verksam­heten (A) –4 565 291,46 3 470 938,84
Kassa­flöde för investeringarnas del:
Investeringar i materiella och immateriella till­gångar (–) –40 890,67 0,00
Kassaflöde för investeringarnas del (B) –40 890,67 0,00
Kassa­flöde för finansieringens del:
Aktie­utdelning och annan vinst­utdelning (–) 0,00 0,00
Kassa­flöde för finansieringens del (C) 0,00 0,00
För­ändringar av likvida medel (A+B+C) ökning (+) / minskning (–) –4 606 182,13 3 470 938,84
Ingående likvida medel 12 511 916,00 9 040 977,16
Utgående likvida medel 7 905 733,87 12 511 916,00
–4 606 182,13 3 470 938,84
Skriva ut