Bolagets tjänster

Gemensamma upphandlingar

Vid utgången av 2022 hade Hansel 73 ram­avtal, 47 dynamiska inköps­system och 26 små upp­hand­lingar (vid utgången av 2021: 77 ram­avtal, 45 dynamiska inköps­system och 10 små upp­hand­lingar). Antalet kontrakts­leverantörer vid utgången av året var 981 (i slutet av 2021: 872).

Hansels största kontrakt­helhet 2022 var distributions­tjänster för Microsoft-behörig­heter, där inköps­beloppet uppgick totalt till 159 miljoner euro (2021: 109 miljoner euro). Det näst största kontraktet var IT-konsultation med 106 miljoner euro (2021: 85 miljoner euro) och på tredje plats el som avslutade med ett värde på 102 miljoner euro (2021: 56 miljoner euro).

För de största beloppen bland de statliga kunderna stod Statens center för informations- och kommunikations­teknik Valtori, Försvars­makten och Senat­koncernen. De största kommunala kunderna var städerna Jyväskylä och Helsingfors och Istekki Oy. Bland högskole­kunderna användes bolagets kontrakt mest av Aalto-universitetet, Tammerfors högskolor och Helsingfors universitet.

Statens el­upp­hand­ling sker centraliserat genom Hansels ramavtal som omfattar pris­skydd med råvaru­derivat i enlighet med statens säkrings­strategi för el. Hansel förvaltar portföljen och är motpart i derivat­kontrakt för sina kunders räkning. Derivat­handel är en genom­gångs­post för Hansel, och alla kostnader och intäkter i anknytning till den faktureras av de kunder som anslutit sig till Hansel-port­följen (se punkt 5.2 i noterna).

Konkurrens­utsättnings­service

Värdet på för­säljningen av kon­kurrens­utsättnings­service 2022 var 2,4 miljoner euro (2021: 2,2 miljoner euro). År 2022 fakturerades 204 kon­kurrens­utsättnings­projekt (2021: 182 projekt). Kon­kurrens­utsättnings­tjänster till­handahölls framför allt för IT-projekt, anskaffning av utrustning och olika slags service­upp­hand­lingar. År 2022 upp­ställdes i sam­arbete med kunderna effektmål för 69 kon­kurrens­utsättnings­projekt och en ut­falls­bedömning gjordes i 44 projekt.

Tjänster för utveckling av upp­handlings­verksamhet

Tjänsterna för utveckling av upp­handlings­verk­samheten hade en fakturering på 397 tusen euro (2021: 402 tusen euro). En stor del av ut­vecklings­upp­dragen anknöt till styrning och organisering av upp­handling, nyckel­tals- och nuläges­analyser, planering, kontrakts­hantering, utveckling av leverantörs­sam­arbetet och ansvars­frågor. Enheten deltog med en betydande arbets­insats i det nätverks­baserade kompetens­centret för hållbar och innovativ offentlig upp­handling (Keino). År 2022 uppgick inkomsten från denna verksamhet till samman­lagt 281 tusen euro (2021: 304 tusen euro) som redovisas i övriga rörelse­intäkter.

Skriva ut