Översikt över händelserna 2022

Under 2022 beredde Hansels ledning den nya strategin i ett synnerligen instabilt geo­politiskt läge. Utgångs­punkten för Hansels tillväxt­strategi är mervärdet som kunden får. Visionen är att vara kundens primära upp­handlings­partner och strategin fokuserar på att öka lönsam­heten genom upp­handlingar som påverkar Finlands offentliga förvaltning. Hansel vill arbeta etiskt och effektivt och samtidigt erbjuda kunderna en utmärkt service­upp­levelse. Håll­barhets­arbetet är vårt trumfkort även i fort­sättningen och det här arbetet fort­sätter Hansel att ständigt för­bättra. Bolagets arbets­tagare har den bästa kunskapen om offentliga upp­handlingar och värde­sätter sitt arbete och varandra. Hansels arbets­kultur inspirerar till fortsatt lärande, gemenskap och god anda.

Angrepps­kriget som Ryssland inledde mot Ukraina inverkade på många sätt på Hansels verksamhet. Som förväntat blev energi­pris­för­höjningarna den första konsekvensen trots att el­priset huvud­sakligen skyddas av derivaten. EU utökade kraftigt sanktionerna mot Ryssland. Hansel beaktade sanktions­kraven i sin verksamhet och skapade processer för att följa upp sanktionerna. Till följd av pandemin och det geo­politiska läget har vikten av beredskap i an­slutning till upp­hand­lingarna och kontinuiteten av företagets affärs­verksamhet ökat. Under 2022 inledde Hansel ett ut­vecklings­projekt vars mål är att definiera beredskapen som en av håll­barhets­processen, ta i bruk bered­skaps­nivåer och planera för verksam­heternas kontinuitet.

Den globala komponent­bristen som fick sin början i och med corona­pandemin bromsade upp vissa avtal om utrustning, till exempel dator­avtalen. Även inom bil­avtalen har leverans­tiderna varit exceptionellt långa. Inflationen som ökade i och med kriget och energi­priserna har igen medfört ett flertal begäran om pris­förhöjningar i olika avtal. Endast några pris­förhöjningar godkändes och i regel endast på viss tid om leverantören kunde bestyrka att de egna priserna hade stigit. Efter två coronaår började man igen anlita rese- och mötes­tjänster.

De sju webb­seminarier som Hansel ordnade blev populära och samlade sammanlagt närmare 2 000 åskådare. Temana för webb­seminarierna var bland annat gemensamma upp­handlingar, tankevillor om upp­handlingar, kon­kurrens­utsätt­ning och Hansels tjänster: Upp­handlings­pulsen och Upp­handlings­radarn. Kund­forumet samman­trädde tre gånger under 2022, temana var bland annat konsekvenserna av kriget i Ukraina för upp­hand­lingarna, bered­skap och håll­barhet.

Hansel följer regel­bundet upp kund- och leverantörs­nöjd­heten. Enkäterna om 2022 genomfördes i januari 2023. Medel­betyget i enkäten om kund­nöjd­heten på skalan 1–5 låg på 4,15 (2021: 4,06), i enkäten om leverantörernas nöjdhet var medel­betyget 4,01 (2021: 3,90). Medel­betyget för kund­nöjd­heten per kon­kurrens­utsättnings­servicens projekt låg 2022 på 4,70 (2021: 4,67) och för tjänsterna för utveckling av upp­handlings­verksamheten 4,55 (2021: 4,54).

Regeringens proposition om ändring av lagen om upp­handling (RP 115/2022 rd) lämnades till riks­dagen under hösten 2022. I propositionen föreslogs vissa ändringar i upp­handlings­förfarandet. Förslaget förföll på grund av att val­perioden upphörde. Under 2022 trädde Euro­parlamentets och rådets förordning om tillträdet för tredje­länder till unionens marknader för offentlig upp­handling, det vill säga den så kallade IPI-förordningen (EU) 2022/1031 i kraft. Enligt den kan kommissionen genom en för­ordning om genom­förande begränsa del­tagandet i anbuds­tävlingar för anbuds­givare från tredje länder och utbudet av under­leverans, varor och tjänster från tredje länder. I början av 2023 trädde också för­ordningen (EU) 2022/2560 om utländska subventioner som snedvrider den inre marknaden i kraft. Enligt den ska anbuds­givaren i upp­handlingar med ett betydande värde utreda ekonomiska stöd som de får från tredje länder varefter kommissionen under­söker om stöden kan tillämpas på den inre marknaden och kan förbjuda kontrakt.

Under året deltog Hansel i flera olika projekt, däribland finans­ministeriets och Kommun­förbundets åtgärds­program Verknings­full offentlig upphandling och i arbets- och närings­ministeriets kompetens­centrum för hållbar och innovativ offentlig upphandling (Keino). Dessutom deltog Hansel i en arbets­grupp som tillsatts av finans­ministeriet med uppgift att bedöma och bereda åtgärder i syfte att utveckla stats­för­valtningens gemensamma upp­handlingar. Arbetet avslutades i slutet av 2022 och som fortsättning på det tillsatte finans­ministeriet den 20.12.2022 en sam­ordnande grupp som ska utveckla stats­förvalt­ningens gemensamma upp­hand­lingar för mandat­perioden 1.1.2023–31.12.2024. Hansel medverkar både i arbets­gruppen och i dess sekretariat.

Hansel fort­satte på uppdrag av finans­ministeriet att utveckla rapporterings­kanalen (Hilma) för nya offentliga upp­handlingar som infördes 2020. Ministeriet är också finansiär av projektet, vars fakturering under övriga rörelse­intäkter 2022 uppgick till 1 437 tusen euro (1 386 tusen euro 2021). Därtill hade bolaget flera andra utvecklings­projekt, som utveckling av webb­platsen, upp­byggnad av funktioner för mini­upp­handling och kon­kurrens­utsätt­ning och införande av helheten av det ekonomiska systemet. I fråga om håll­barhet inleddes den första kvalitets­revisionen om håll­barhet som genom­fördes av en utom­stående. Den interna håll­barhets­analys­processen ut­vecklades och rapporteringen om håll­barhets­märken för­bättrades.

I slutet av 2022 hade Hansel inga klago­mål i marknads­domstolen eller i högsta för­valtnings­domstolen. Bolaget fick under året tre beslut från marknads­domstolen. I ett ärende för­kastades klago­målet och två ärenden förföll på grund av att klago­målen återtogs. Hansel fick inte beslut från högsta för­valtnings­domstolen under 2022.

Hansel följer med behand­lingen av offentliga upp­handlingar i Europeiska unionen. Hansel deltar i sam­arbets­gruppen för de europeiska ländernas centrala inköps­centraler. Till gruppen hör utöver Hansel även flera andra europeiska inköps­centraler, som danska SKI, svenska Kammar­kollegiet och Adda, öster­rikiska BBG, italienska Consip och portugisiska ANCP.

Compliance-funktionen ansvarar för att de etiska rikt­linjerna och affärs­principerna samt rikt­linjerna för etisk verksamhet är aktuella, ger personalen stöd i frågor om etisk verksamhet, ordnar kurser och behandlar rapporterade oegent­ligheter. Funktionen avlägger en årlig rapport till bolagets styrelse.

Hållbar utveckling, miljö­faktorer och grå ekonomi

Hållbarhet, beredskap och helheter i anslutning till bekämpningen av grå ekonomi i offentliga upp­hand­lingar har blivit allt viktigare inom offentlig upp­handling. I sin verksamhet iakttar Hansel håll­barhets­principerna enligt stats­rådets rikt­linjer. Håll­barhets­redovisning är en etablerad del av bolagets årliga rapportering, och i rapporten redogörs i detalj för åtgärder i anslutning till håll­barheten.

Väsentliga händelser efter räkenskaps­periodens utgång

Det har inte skett väsentliga ändringar i affärs­verksam­heten efter räken­skaps­periodens utgång.

Utsikter för 2023

Bolaget fortsätter att fullfölja till­växt­strategin i enlighet med åtgärds­planen. Målet för strategi­perioden är att åstad­komma betydande tillväxt i de gemen­samma upp­hand­lingarna. Affärs­verksam­heten förväntas utvecklas gynnsamt, för affärs­resultatets del är målet att vända resultatet till vinst under 2023.

Skriva ut