Risker och risk­hantering

Hansels risker är i synnerhet relaterade till konkurrens­utsättningen vid gemensamma upp­handlingar och kontrakts­hanteringen. Tack vare Hansels solida kompetens om upphandlings­lagstiftningen och dess efter­levnad minskas risk­exponeringen under konkurrent­utsättnings­processen. Bolaget har ett internt regelverk och kvalitets­system för konkurrens­utsättning. Den särskilda risk­exponeringen relaterad till ram­avtalet Statens El gäller statens el­derivat som är i Hansels namn (not 5.2.), även om derivatens utfall debiteras oförändrat av kunderna.

Kontrakts­leverantörernas ekonomiska, tekniska och yrkesmässiga för­utsätt­ningar att klara av genom­förandet av upp­handlingarna kontrolleras redan i anbuds­skedet. När gemen­samma upp­handlingar inrättas kontrollerar Hansel också att sanktionerna mot Ryssland inte gäller de utvalda leverantörerna. Kontrakts­leverantörerna övervakas under hela avtals­perioden. Tillsammans med en risk­hanterings­expert genomför bolaget regel­bundet ett projekt för identifiering av de största riskerna. Bolagets styrelse behandlar riskerna med ett halvt års mellanrum.

Skriva ut