Personal och organisation

Hansel hade sammanlagt 128 anställnings­förhållanden den 31.12.2022 (124 personer 31.12.2021, 118 personer 31.12.2020). Den genomsnittliga arbets­insatsen 2022 var 121 årsverken (2021: 116, 2020: 111). Vid utgången av 2022 var kvinnornas andel av de anställda 56 procent och av lednings­gruppen 67 procent. Medel­åldern för de anställda var 43 år. Vid utgången av räken­skaps­perioden var 99 procent av anställ­ningarna tillsvidare­anställningar (2021: 99 procent, 2020: 98 procent).

Hansel har en hög­utbildad personal­styrka. Av de anställda har två procent doktors­examen, 58 procent har högre ­hög­skole­examen och fyra procent har högre yrkes­hög­skole­examen. Vidare har 11 procent lägre hög­skole­examen och 15 procent har yrkes­hög­skole­examen, medan åtta procent har examen från mellan­stadiet och tre procent har ingen yrkes­examen. Hela den fast anställda personalen omfattas av ett resultat­premie­system. Hansels resultat­premier ligger i linje med finans­politiska minister­utskottets direktiv om belöning av före­tags­ledning och nyckel­personer.

År 2022 anställde bolaget 17 nya med­arbetare, varav en på viss tid. Tolv med­arbetare lämnade bolaget under året. Åtta av dem sade upp sig, två gick i pension och två personers an­ställning hävdes under prövo­tiden. Med personer som säger upp sig ordnas en avgångs­intervju för att samla in deras åsikter.

Med­arbetarnas arbets­hälsa och arbets­förmåga kart­läggs regel­bundet. Medeltalet av svaren som lämnades i mätningen av arbets­hälsan 2022 låg på 3,86 på skalan 1–5 (före­gående mätning 2020: 3,87). Styrelsen beslutade att mätningarna i fort­sättningen genom­förs årligen. Hansel upp­muntrar med­arbetarna att utveckla sin kompetens, under 2022 deltog Hansel­med­arbetarna i medeltal i tre ut­bildnings­dagar. För cheferna ordnas regel­bundet utbildning och diskussioner om chefs­arbetet.

Styrelsen och revisorer

På Hansel Ab:s års­stämma den 28 april 2022 valdes följande personer till styrelse­ledamöter:

  • diplom­ingenjör Anna-Maija Karjalainen, ordförande
  • vice verk­ställande direktör Hanna Tainio, Finlands Kommun­förbund rf, vice ord­förande
  • general­direktör Antti Koivula, Arbetshälso­institutet, ledamot
  • head of pro­cure­ment Antti Laakso, Aalto-universitetet, ledamot
  • stads­direktör Johanna Luukkonen, Hyvinge stad, ledamot

I styrelsens samman­träden deltar också personalens representant, kategori­chef Minna Isoherranen, som har yttrande- och närvarorätt men inte är styrelse­ledamot. Styrelsen samman­trädde åtta gånger under 2022. Bolagets ordinarie revisor är CGR-samfundet KPMG Oy Ab med CGR, OFR Mikko Luoma som huvud­ansvarig­revisor. Vice­häradshövding Anssi Pihkala är verk­ställande direktör för Hansel.

Skriva ut