Resultaträkning

 

1.1.–31.12.2022 1.1.–31.12.2021
Omsättning 14 259 784,98 12 273 051,38
Övriga rörelse­intäkter 1 924 699,00 1 880 962,94
Personal­kostnader
Löner och arvoden 9 175 085,74 8 841 352,64
Löne­bikost­nader
Pensions­kost­nader 1 649 953,07 1 507 084,29
Övriga löne­bikost­nader 317 074,33 299 919,14
Personal­kostnader sammanlagt 11 142 113,14 10 648 356,07
Avskriv­ningar och ned­skriv­ningar
Avskriv­ningar enligt plan 43 028,52 41 883,98
Övriga rörelse­kost­nader 5 057 946,78 5 007 828,36
Rörelse­vinst (-förlust) –58 604,46 –1 544 054,09
Finansiella intäkter och utgifter
Övriga ränte­intäkter och finansiella intäkter
Från andra 175 158,39 296 289,13
Ränte­kostnader och övriga finansiella kostnader
till andra –454 246,94 –4 026,92
Finansiella intäkter och utgifter sammanlagt –279 088,55 292 262,21
Vinst (förlust) före boksluts­dispositioner och skatter –337 693,01 –1 251 791,88
Inkomst­skatt
Räkenskaps­periodens skatter 0,00 0,00
Räkenskaps­periodens vinst (förlust) –337 693,01 –1 251 791,88

Styrelsens förslag till dispositioner beträffande redovisnings­periodens resultat

Räkenskaps­periodens resultat visar en förlust på 337 693,01 euro. Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska betalas ut och att räkenskaps­periodens resultat redovisas under eget kapital som balanserad vinst (förlust) från tidigare räkenskaps­perioder.

Skriva ut