Inköps­centralens verksamhet

Hansel har producerat tjänster för hela Finlands offentliga sektor i över tre år och slagit nytt rekord i fråga om kontrakt­tillämpning, 1,3 miljarder euro. Hösten 2022 fastställde styrelsen att integrations­perioden som följde på fusionen av Hansel och KL-Kunta­hankinnat Oy var avslutad och antog en ny strategi för bolaget som fick namnet till­växt­strategi.

Inköps­centralens uppgift och roll har fastställts i lagstift­ningen om offentlig upp­handling och i lagen om Hansel Ab. Enligt lagen om Hansel är bolagets kunder ministerierna och deras ämbets­verk, vissa andra statliga enheter, univer­siteten och hög­skolorna, Keva, kommunerna, sam­kommunerna, för­samlingarna samt övriga kommunala upp­hand­lande enheter. Välfärds­områdena blev kunder hos Hansel med stöd av lag­ändringen som trädde i kraft i juli 2022. Hansel ägs av finska staten (65 procent) och Finlands Kommun­förbund rf (35 procent).

Hansel ska åstad­komma besparingar för staten genom att kon­kurrens­utsätta och administrera upp­handlings­kontrakt för tjänster och produkter som genererar betydande fördelar vad gäller pris, kvalitet och process­kostnader. Dessutom erbjuder Hansel tjänster för kon­kurrens­utsättning av upp­handling och tjänster för utveckling av upp­handlings­verksamhet samt utvecklar på i uppdrag av finans­ministeriet och med dess finansiering annons­kanalen för offentlig upphandling Hilma.

Hansel är en inköps­central som genom sin verksamhet främjar upp­handlingar av god kvalitet och opartiskt bemötande av leverantörerna samt konkurrens genom att arrangera kon­kurrens­utsätt­ningar så att marknaden fungerar effektivt.

Bolaget finansierar verk­samheten genom att ta ut service­avgifter för gemensam upp­handling av leverantörerna och sälja expert­tjänster. Service­avgiften, som baserar sig på genom­förda upp­hand­lingar, kan beroende på upp­hand­lingens storlek uppgå till högst 1,50 procent. Den genomsnittliga service­avgiften 2022 var 0,83 procent (2021: 0,88 procent).

Skriva ut