Nyckeltal och ekonomisk ställning

År 2022 uppgick det totala beloppet för Hansels upp­hand­lings­kontrakt till 1 323 miljoner euro (1 052 miljoner euro 2021). Den kraftiga till­växten i de gemen­samma upp­hand­lingarna förklaras delvis av energi­kategorins höga priser som steg kraftigt efter att Ryssland hade angripit Ukraina. Däremot har utmaningarna som coronan förde med sig i huvud­sak redan besegrats. Komponent­bristen orsakar vissa dröjsmål till exempel i upp­hand­lingen av ICT och fordon men vi har kunnat börja genom­föra upp­hand­lingar av rese- och mötes­tjänster igen efter en lång paus.

Bolagets omsättning 2022 var 14,3 miljoner euro (12,3 miljoner euro 2021). Omsättningen utgjordes av service­avgifter för användning av kontrakt om 11,0 miljoner euro (9,2 miljoner euro 2021), försäljning av expert­tjänster för 2,8 miljoner euro (2,6 miljoner euro 2021) och övriga användnings­avgifter och intäkter om 520 tusen euro (489 tusen euro 2021).

Rörelse­resultaten var –⁠59 tusen euro (–⁠1 544 tusen euro 2021). Räkenskapsperiodens resultat 2022 var –⁠338 tusen euro (–⁠1 252 tusen euro 2021). Förlusten för flera år var planerad och härrörde främst från att kostnaderna för företags- och ägar­arrange­manget började realiseras omedel­bart vid genom­förande­datum den 2 september 2019, medan en betydande inkomstökning började ske med dröjsmål. Det var inte möjligt att öppna de kontrakt som Hansel kon­kurrens­utsatt före företags­arrangemanget för den nya kundkretsen. Under finansiella poster ingår ändringar som härrör sig till investeringar, Hansel har inte skulder hos finans­institut. Under 2006–2017 gjorde Hansel vinst medan 2018–2022 har varit förlust­bringande. Enligt bolags­ordningen är Hansel ett icke-vinst­drivande bolag. Bolagets ekonomiska ställning är god.

Ekonomiska nyckel­tal

 

2022 2021 2020 2019 2018
Gemensamma upphandlingar, t€ 1 323 273 1 051 541 915 970 899 673 895 213
Om­sätt­ning, t€ 14 260 12 273 11 465 11 148 10 922
Rörelse­vinst, t€ –59 –1 544 –1 756 –838 –686
och dess del av om­sätt­ningen, % –0,4 –12,6 –15,3 –7,5 –6,3
Räken­skaps­perio­dens resul­tat, t€ –338 –1 252 –1 723 –770 –672
Balans­omslut­ning, t€* 24 709 26 670 13 009 14 688 18 711
Balans­omslut­ning utan effekter av derivat­handeln med el, t€** 11 548 11 395
Eget kapital, t€ 6 490 6 828 8 106 9 829 15 570
Solidi­tets­grad, % 26,3 25,6 62,3 66,9 83,2
Solidi­tets­grad utan effek­ter av deri­vat­handeln med el, t€** 56,2 59,9
Personal vid slutet av räken­skaps­perioden (aktiv arbets­insats), års­verken 121 116 112 113 92
*Balans­omslut­ningen per 31.12.2022 inne­håller 13 161 t€ i poster som hänför sig till derivat­handel med el. de är genom­gångs­poster för bolaget.
**El­derivatens betydelse var ringa före 2021.
Skriva ut