GRI-index

Hållbarhetsraporten har sammanställts i enlighet med GRI 2021 och GRI 1: riktlinjerna.

Allmänna uppgifter
GRI-referens GRI-upplysning Länk Väsentlig hållbarhets­aspekt / Brister i Hansels rapportering
GRI 2 Organisation och rapporterings­praxis
2-1 Upp­gifter om organisationen Hansel – offentliga sektorns inköps­central
2-2 Helheter som ingår i organisationens hållbarhets­rapportering Hållbarhetsledning Hållbarhets­rapporten gäller hela Hansel Ab
2-3 Rapporterings­period, rapporterings­frekvens och kontakt­uppgifter Hållbarhets­ledning
2-4 Ändringar i upp­gifterna som rapporterades tidigare Hållbarhetsledning Inga förändringar
2-5 Extern verifiering Oberoende bestyrkande­rapport
Funktioner och personal
2-6 Funktioner, värdekedja och övriga affärs­relationer Hansel – offentliga sektorns inköps­central
2-7 Personal Personal­statistik

Vad avslöjar personal­­siffrorna?

Personal­uppgifterna inte enligt region eftersom Hansel endast har ett drift­ställe.
2-8 Anlitande av hyrd arbetskraft Vad avslöjar personal­­siffrorna?
Förvaltning och roller
2-9 Förvaltnings­struktur och samman­sättning Hansel – offentliga sektorns inköps­central

Personal och organisation

2-10 Utnämningen och val av styrelse Hansel – offentliga sektorns inköps­central
2-11 Styrelse­ord­förandes ställning Hansel – offentliga sektorns inköpscentral Styrelse­ord­förande är utsedd av bolags­stämman och är inte med i den operativa ledningen för bolaget.
2-12 Styrelsens roll i tillsynen av verkningarna Hållbarhets­ledning

Mot en ny strategi­period

Styrelsen informeras om hållbarhets­arbetet i samband med samman­trädena.
2-13 Delegering av ansvaret för hanteringen av verkningarna Hållbarhetsledning Hanteringen av hållbarheten i gemensamma upp­handlingar gäller kategorihanteringen. Hållbarhets­gruppen stöder genom sin kompetens främjandet av hållbarheten.
2-14 Styrelsens roll i hållbarhets­rapporteringen Hållbarhetsledning Styrelsen delges hållbarhets­rapporten innan den publiceras.
2-15 Undvikande av intresse­konflikter Vi arbetar etiskt och uppfyller kraven
2-16 Framförande av miss­för­hållanden Vi arbetar etiskt och uppfyller kraven
2-17 Styrelse­ord­förandes kompetens Styrelsen utvärderade sin hållbarhets­kompetens 2021.
2-19 Premier för styrelsens högsta ledning Noter till års­redovisningen Styrelsen har inte ett premiesystem utan fasta premier. I lednings­gruppens premiesystem ingår hållbarheten som en av grunderna för resultat­premien.
2-20 Premie­system Resultatpremien sporrar personalen Hos Hansel tillämpas inte incitament i början av anställnings­förhållandet. En ersättning när anställnings­förhållandet avslutas ingår endast i verk­ställande direktörens avtal.
Hållbarhets­riktlinjer och rutiner
2-22 Riktlinjer för hållbar utveckling Mot en ny strategi­period
2-23 Politik­förbindelser Verkställande direktören har ordet Etiska verksamhets­principer, Insyn och trans­parens vid offentliga upp­handlingar
2-24 Integrering av programförbindelser Hållbarhets­ledning

Hållbarhet leds med kunskap

2-25 Processer för att rätta till negativa konsekvenser Vi arbetar etiskt och uppfyller kraven

Hållbarhets­ledning

2-27 Iakttagande av lagar och bestämmelser Vi arbetar etiskt och uppfyller kraven
2-28 Medlemskap i organisationer Hansel – offentliga sektorns inköps­central
Intressent­verksamhet
2-29 Intressent­verksamhetens principer Våra intressentgrupper

Intressent­­grupperna värde­­sätter Hansel­­med­­arbetarnas kunskaper om juridik och konkurrens­utsättning

På webb­­seminarierna konkurrens­­utsatte vi, rättade till miss­­upp­fattningar och funderade kring håll­barhet

Stöda, engagemang och handledning för kunder och leverantörer
2-30 Personal som omfattas av kollektiv förhandlade kollektivavtal Hansel tillämpar ett eget kollektiv­avtal som hela personalen omfattas av. Hansels kollektiv­avtal gäller inte för inhyrd arbets­kraft.
GRI 3 Väsentliga syn­punkter om hållbarhet
3-1 Bedömning av väsentliga syn­punkter om håll­barhet Väsentlighets­analys
3-2 Presentation av väsentliga synpunkter om håll­barhet Väsentlighets­analys
3-3 Ledning av väsentliga synpunkter om hållbarhet Hållbarhets­ledning

Hållbarhet leds med kunskap

Ekonomiska nyckel­tal
201-1 Produktion och fördelning av direkt ekonomiskt mervärde Nyckeltal

Utvecklingen av gemensamma upp­handlingar

Effektiv offentlig upphandling för hela den offentliga sektorn
203-2 Indirekta ekonomiska följder Sanktions­­kontroller och villkors­­ändringar präglade året

Utvecklingen av gemensamma upp­handlingar

Antti förde med sig kunskap om konkurrens och karteller till Hansel

Effektiv offentlig upphandling för hela den offentliga sektorn, Bekämpning av grå ekonomi, Fungerande marknader och god konkurrens­utsättnings­praxis
205-2 Utbildning om bekämpning av mutor och korruption Antti förde med sig kunskap om konkurrens och karteller till Hansel

Vi arbetar etiskt och uppfyller kraven

Bekämpning av grå ekonomi
Miljö­effekter
305-1 Direkta GHG Scope 1-utsläpp Hansels utsläpp fortsatte att sjunka
305-2 Indirekta GHG Scope 2-utsläpp Hansels utsläpp fortsatte att sjunka
305-3 Andra indirekta GHG Scope 3-utsläpp Hansels utsläpp fortsatte att sjunka
305-4 GHG-utsläppsintensitet Hansels utsläpp fortsatte att sjunka Punkt d utreds vidare.
308-2 Negativa miljökonsekvenser i leverans­kedjan och genomförda åtgärder Hållbarhets­ledning

Hållbarhet leds med kunskap

Upphandling med hänsyn till klimatet och miljön
Sociala effekter
404-1 Utbildnings­dagar Personalstatistik Välmående och kompetent arbets­gemenskap
Hansel 1 Procenten gemensamma upphandlingar som har fått hållbarhets­märke Hållbarhetsledning Socialt hållbar upphandling

 

Skriva ut