Våra intressent­grupper

Analys av viktiga intressent­grupper med regel­bundet samarbete med Hansel

Intressent­grupp För­vänt­ningar och behov gentemot Hansel Inverkan på Hansels affärs­verksam­het Sam­arbets­sätt och verk­samhets­strategi Ansvarig part
Kund­relationer
Upp­hand­lande enheter Kontrakts­villkor och priser som möjlig­gör total­ekonomiska och hög­klassiga upp­hand­lingar. Stöd för kon­kurrens­utsätt­ning av ram­avtal och egna upp­hand­lingar. Mini­merade risker för inköp och upp­hand­lingar. Lättare upp­hand­ling, behovet av stöd för ut­veck­lingen av upp­hand­lings­verk­sam­heten har ökat. Synner­ligen stor Verk­sam­heten grundar sig på en kundplan som utarbetas varje år i vilken fokus­områdena förs in och de viktigaste åt­gärderna för att utveckla kund­rela­tionen. Kund­teamet
Kund­forum Möjlighet att påverka Hansels verk­samhet Betydande Regel­bundna möten Verk­ställande direktören och kund­direktören
Kategoriernas kund­nätverk Möjlighet att påverka Hansels verksamhet Betydande Regel­bundna möten Kategori­chefen
Statens tjänste­leverantörer
Sam­arbets­forum för statens tjänste­leverantörer Synergier för övrg verksamhet Ömsesidigt utbyt av erfaren­heter i olika del­områden Ledningens forum, kommunikations- och marknads­förings­sam­arbete, t.ex. Valtio-Expo Kund­direktören
Senat­fastigheter Stöd för resultat­bringande upp­handling och ut­veck­ling av upp­hand­lingen Sam­arbetet har för­djupats och systemati­serats Intensivt och regel­bundet sam­arbete, ut­veck­lings­tjänster Ut­vecklings­chefen för sam­arbetet, kund­teamet
Statens center för infor­mations- och kommuni­kations­tjänster Valtori Stöd för resultat­bringande upp­hand­ling och ut­veck­ling av upp­hand­lingen Stor inverkan, viktigt att bevara intresset, betydande partner inom IKT Expert­tjänster och sam­arbete enligt statens upp­hand­lings­strategi, Hansels kon­kurrens­utsätt­nings­kompetens och Valtoris koncept för IKT-tjänster Kund­teamet, kategori­hanteringen, IKT-teamet
HAUS Kehittämis­­­keskus Oy Sam­arbete kring ut­bild­ning som erbjuds Hansels kunder. Hansels med­arbetare som ut­bildare för upp­hand­ling. Ut­veck­ling av Hansel­med­arbetarnas kompetens Ut­bild­nings­planering Cheferna
Lednings­forum för statens koncern­aktörer Aktivt sam­arbete mellan stats­koncernens aktörer Betydande Regel­bundna möten och gemen­samma ut­veck­lings­projekt Verk­ställande direktören
Service­centret för statens ekonomi- och personal­förvaltning Palkeet Stöd för resultat­bringande upp­handling och ut­veck­ling av upp­hand­lingen Fort­gående sam­arbete Sam­arbets­projekt, Handi­systemet och stats­förvalt­ningens AI-nät­verk Ekonomi­direktören, kategori­chefen
Stats­kontoret Stöd för resultat­bringande upp­hand­ling och ut­veck­ling av upp­hand­lingen Ökande inverkan. Betydande aktör i ut­veck­ling av statens ekonomi- och personal­förvaltning. Sam­arbets­projekt Ekonomi­direktören, kategori­chefen
Leverantörs­relationer
Kontrakts­leverantörer Framgångs­rika affärer med organisationer i den offentliga sektorn. Kvalificerade upphandlingar och icke-diskriminerande och jämlikt bemötande. Möjligheter till extra försäljning. Synnerligen betydande inverkan som till­handa­hållare av hög­klassiga och ansvarsfulla produkter. Uppgörande av verksamhets­plan, samordning av sam­arbetet med leventarörer Kategorihantering
Övriga leverantörer Vilja till extra försäljning. Jämlik och icke-diskriminerande bemötande samt verifiering av detta. Liten inverkan Kommunikation om urvals­grunderna, marknads­föring av konkurrens­utsättningar Kategori­hanteringen, kundteamet
Arbets­tagar­förhållandena och styrelsen
Arbets­tagare Bra arbets­givare, balans mellan arbete och fritid Synnerligen stor Fortgående åtgärder för att främja välbefinnandet i arbetet Verk­ställande direktören
Hansel Ab:s styrelse Väl lett och fram­gångsrikt företag Stor Styrelsesamarbete i enlighet med aktiebolags­lagen Verk­ställande direktören, personal­representanten
Hanselin ylemmät toimi­henkilöt ry (Hyry) Fungerande samarbete mellan arbetstagare och arbetsgivare Synnerligen stor Regelbundna möten Verk­ställande direktören
Ylemmät toimi­henkilöt YTN ry Aktiv tolk och utvecklare av arbets­tagar­sidan i kollektiv­avtalet Liten inverkan och litet intresse För­troende­mannens deltagande i utbildningar och aktiv kontakt med för­troende­mannen För­troende­mannen, personal­chefen
Arbets­givarna för service­branscherna PALTA rf Aktiv tolk och utvecklare av arbets­tagar­sidan i kollektiv­avtalet Liten inverkan och litet intresse Läget följs upp, vid behov kontant Verk­ställande direktören
Ägarstyrning och lagstiftning
FM/ägare Väl lett, ansvarsfull och innovativt företag som sparar pengar för den offentliga förvaltningens upphandlingar Stor Samarbetsprojekt, t.ex. VAHTI ledningsgruppen för informations­säkerhet, aktivt framförande av synpunkter på möjligheterna att utveckla upphandlings­verksamheten och spara Verkställande direktören, direktören för den digitala affärs­verksamheten
Kommunförbundet/ägare Väl lett, ansvarsfull och innovativt företag som sparar pengar för den offentliga förvaltningens upphandlingar Stor Samarbets­projekt, aktiv växlverkan Verkställande direktören
FM:s avdelning för utveckling av stats­förvaltningen, enheten för koncernpolitik Huvud­ansvaret och medverkan i samarbets­projekt, expert­synpunkter på upphandling Synnerligen stor Samarbetsprojekt, t.ex. Hilma, ändringar av Hansellagen Verkställande direktören, direktören för juridiska ärenden, direktören för den digitala affärs­verksamheten
Arbets- och närings­ministeriet Framförande av upphandlings­perspektivet i praktiken i lagstiftnings­projekt Synnerligen stor Medverkan i arbetsgrupper, diskussions- och informations­evenemang Direktören för juridiska ärenden, kategori­chefen
Närings­livet, organisationer och hållbarhets­frågor
Bransch­organisationerna Växelverkan för att utveckla den gemensamma upphandlingen Måttlig Bevarande av samarbetet (regelbundna möten, representation i konkurrens­utsättningar) Kategori­hantering
Medborgar­organisationer Erfarenheter och praktiska exempel i anslutning till den egna branschen Tilltagande betydelse när hållbarheten framhävs Samarbetsprojekt Hållbarhets­gruppen
Finskt Näringsliv EK Dialog och kad kunskap om offentliga upphandlingar Måttlig Bevarande av samarbete, möten vid behov Verkställande direktören
Företagarna i Finland Vill särskilt främja ställningen för små och medelstora företag i Hansels konkurrens­utsättningar Måttlig Intensifiering av samarbetet Verkställande direktören, kategorichefen
Julkisten hankintojen yhdistys ry Utbyte av kontakter och erfarenheter med branschens expertnätverk Rollen formas Strävan efter en aktiv roll och intensivt samarbete Direktören för juridiska ärenden
Miljö­ministeriet Föregångare inom hållbar upphandling Storinverkan, varierande intresse (lagstiftning, EU) Samarbetet fortgår Hållbarhets­gruppen
Finlands Miljöcentral Samarbets­partner och expert i upphandlingar, kundrelation Måttlig Samarbetet fortgår Hållbarhetsgruppen
Motiva Informations­utbyte för att främja hållbara upphandlingar Måttlig Samarbetet fortgår Hållbarhets­gruppen
Finn­watch Informations­utbyte och expert i hållbarhetsfrågor, informations­utbyte för att främja hållbara upphandlingar Måttlig Samarbetet fortgår Kategori­hanteringen, hållbarhets­gruppen
WWF Informations­utbyte och expert i hållbarhets­frågor, informations­utbyte för att främja hållbara upphandlingar Måttlig Samarbetet fortgår Hållbarhets­gruppen
LOGY Nätverket för aktörer inom upphandling, främjande av offentlig upphandling Måttlig Teamet för offentlig upphandling och hållbarhets­teamet Kategori­hanteringen, hållbarhets­gruppen
Open Knowledge Finland Samarbets­partner och expert för främjande av öppen information Måttlig Samarbete enligt behov, t.ex. granskaupphandlingar.fi och tillgång till upphandlingsdata som öppen data Ekonomi­direktören, direktören för digitaliserad affärs­verksamhet
Kommunsektorns aktörer
KL-Kunta­­hankinnat Oy Viktig samarbetspartner enligt delägaravtalet om företags- och ägararrangemangen Betydande Samarbetet fortgår enligt avtalet Verkställande direktören
Regionala inköps­centraler Regelbunden kontakt och gemensam intresse­bevakning Tilltagande betydelse Samarbetet fortgår Verkställande direktören
Övriga intressent­grupper
Övriga intressent­grupper Implementering av den nationella upphandlings­strategin i Hansls tjänster Betydande Regelbundna möten och arbete inom styrgruppen och i temagrupper Verkställande direktören, ansvars­personerna för temagrupper
Inköps­centraler i det övriga Europa Intensivare samarbete och bästa exempel, utvecklings­idéer Betydande Samarbetet fortgår Verkställande direktören
Europeiska kommissionen Utveckling av offentlig upphandling Tilltagande betydelse Arbetsgrupper, t.ex. eCertis och EXEP Verkställande direktören
OECD Utveckling av offentlig upphandling Måttlig Medverkan i nätverk Verkställande direktören
Konkurrens- och konsument­verket KKV Övervakning av offentlig upphandling och tillsyn av lagen om konkurrens­utsättning samt samarbete i konkurrens­rättsliga frågor Tilltagande betydelse Regelbundna möten Direktören för juridiska ärenden
Medierna Information om offentliga upphandlingar Måttlig Aktiv tjänst: artiklar och material Kommunikationschef
Aalto-universitetets handels­högskola Samarbets­partner och expert i upphandlingar Måttlig Forsknings­projekt och medverkan i nätverk Ekonomi­direktören
Det nätverksbaserade kompetenscentret för hållbar och innovativ offentlig upphandling (Keino) En betydande aktör i nätverket Betydande Regelbundna möten Verkställande direktören
Samordnande gruppen för statens samordnade upphandling Utvecklingen av innehållet i gemensamma upphandlingar Betydande Regelbundna möten Kategorichefen
HITKO eller finans­ministeriets samordnings­grupp för förvaltnings­områdets informations­hantering Informations­utbyte, samarbete Måttlig Regelbundna möten Direktören för digitaliserad affärs­verksamhet
Säkerhets­myndigheternas samarbets­nätverk Beaktande av säkerhetsmyndigheternas behov i Hansels tjänster Betydande Regelbundna möten Kundteamet
Skriva ut