Hållbarhetsledning

Hansels håll­barhets­arbete har långa traditioner. Arbetet inleddes i liten skala kring miljö­frågor 2006 men från år till år har det gjorts allt mer för att främja håll­bar­heten. Håll­barhet har redan länge varit ett av huvud­temana i Hansels strategi och sedan 2022 finns håll­barheten på varje agenda på styrelse­mötena som en del av verk­ställande direktörens översikt. Stats­rådets kansli utökade 2022 rappor­terings­skyldig­heten gällande nyckel­talen om håll­bar­heten vid statliga bolag.

Håll­bar­heten syns i alla Hansel­med­arbetares arbete men särskilt bär Hansels håll­barhets­grupp ansvaret för den. Gruppen har för till­fället åtta medlemmar från bolagets olika enheter. Ord­förande för håll­barhets­gruppen är ekonomi­direktören som också ansvarar för ärendet i lednings­gruppen. Håll­barhets­gruppen har som uppgift att utveckla processerna i anslutning till håll­bar­heten, följa med utveck­lingen av lagstift­ningen inom området och utbilda och informera om håll­barhet. Håll­barhets­gruppen samman­trädde varannan vecka och ordnade en ut­veck­lings­efter­middag under 2022.

”Sedan 2022 finns håll­bar­heten också på agendan alla styrelse­möten.”

Håll­barhets­gruppen sam­arbetar aktivt med intressent­grupperna, under 2022 startade även det nordiska sam­arbetet på nytt efter corona­pausen. Under ledning av Hansels håll­barhets­grupp låter bolaget för till­fället en håll­barhets­revision genom­föras av en tredje part. Revisionen gäller kontrakts­leverantörerna inom det dynamiska upp­handlings­systemet Städ­tjänster 2021–2025. Arbetet pågår fort­farande och vi följer med stort intresse med hur det framskrider.

Kategori­specifika åtgärder för att främja håll­barheten

Hansel utarbetade 2022 en förteckning över åtgärder som stöder främjandet av håll­barhets­målen i upp­hand­lingar. I första hand kartlades åtgärder i de produkt­grupper, eller kategorier, där främjandet av håll­barhets­målen spelar den största rollen och där det finns kunskap om åtgärderna och kraven som tillämpas. Betydande produkt­grupper med tanke på håll­barhet har identifierats i de så kallade HILMA-upp­hand­lingarna (kol och miljö­fot­avtryck): lagstift­ning och mät­projektet (på finska).

För­teckningen inne­håller de med tanke på upp­hand­lingarna i den offentliga sektorn viktiga produkt- och service­grupperna och åtgärder gällande ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet liksom mål i anslutning till dessa.

För till­fället har det samlats in åtgärder som stöder håll­barhets­målen i cirka 30 kategorier. Åtgärds­för­teckningen kommer att utnyttjas när Hansel i berednings­fasen av gemensamma upp­handlingar genomför en hållbarhets­analys och fast­ställer vilka håll­barhets­mål som ska främjas i den gemen­samma upp­handlingen och vilka åtgärder som ska genomföras för att främja håll­barheten.

I början av 2023 kommer åtgärderna också att föras in i Hansels verktyg Upp­handlings­lotsen som alla upp­handlings­enheter har fritt tillträde till via annons­kanalen Hilma. Upp­handlings­lotsen är ett e-verktyg som upp­handlings­enheten kan använda för att först på strategisk nivå fast­ställa vilka mål i anslutning till upp­hand­lingarna som ska främjas i upp­handlings­enheten. Därefter kan Upp­handlings­lotsen anlitas också för att identifiera och fastställa mål och åtgärder i enskilda upp­hand­lingar. Närmare information om Upphandlings­lotsen finns i webb­tjänsten hansel.fi (på finska).

Hållbarhets­märkning per kategori

Kategori Gemen­samma upp­hand­lingar 2022, M€ Miljö­märkning, M€ Märkning för social håll­barhet, M€ Märkning för ekonomisk håll­barhet, M€ Miljö­märkning, % Märkning för social håll­barhet, % Märkning för ekonomisk håll­barhet, %
Fordons- och logistik­tjänster 80,1 59,3 29,1 80,1 74 36 100
Expert­tjänster 151,8 0,9 0,0 151,6 1 0 100
Livsmedel- och restaurang­tjänster 94,6 94,6 87,3 94,6 100 92 100
Ener­gi 212,9 163,8 1,2 212,9 77 1 100
HR- och hälsovårds­tjänster 113,8 4,0 4,0 113,8 3 3 100
IT-utrustning 112,9 95,6 86,8 112,9 85 77 100
Möbler och kontors­tjänster 86,4 85,8 24,5 86,2 99 28 100
Datorsals­tjänster och utrustning 34,2 10,6 0,0 34,2 31 0 100
Rese- och mötes­tjänster 59,4 41,0 46,8 59,4 69 79 100
Program­vara 167,9 2,2 0,0 167,9 1 0 100
Renhållnings­tjänster och tillbehör 54,7 54,7 5,8 54,7 100 11 100
Ekonomi- och finans­tjänster 73,6 67,4 0,0 73,6 92 0 100
Data­kommunikation 47,8 3,0 4,8 47,8 6 10 100
Säkerhets­teknik och säkerhets­tjänster 33,3 26,4 0,0 33,3 79 0 100
Sammanlagt 1 323,3 709,2 290,4 1 322,9 54 22 100

 

Hansels håll­barhets­rapportering

Resultaten av verk­samheten i anslutning till håll­barhets­arbetet presenteras i en håll­barhets­redovisning som årligen ges ut på finska, svenska och engelska som en del av års­berättelsen. Vad gäller håll­barhets­redovisningen redovisas i berättelsen nyckel­uppgifter samt intressanta händelser och resultaten i fråga om hållbarhet för år 2022. Håll­barhets­redovisningen om 2021 publicerades 28.4.2022. Den bygger på den internationella redovisnings­modellen GRI Standards. Standarderna anges enligt versionen från 2021.

I rapporten ingår en tabell som redovisar innehållet per väsent­lighets­tema, anger vilken GRI Standard som tillämpats och hänvisar till det relevanta avsnittet i rapporten. Om uppgift saknas, finns det en anteckning om detta jämte motiveringar i tabellen. En del av upp­gifterna ingår i bok­slutet.

Rapporten har sammanställts av Hansels kommunikation i samarbete med Mainostoimisto SST. Hela hållbarhetsgruppen deltog i planeringen av rapporten och den godkänns av lednings­gruppen. Redovisningen lämnas också styrelsen för kännedom.

Bilder: Lasse Lecklin, Akifoto och Hansel kommunikation. Personerna på fotografierna i års­berättelsen är Hansels experter och kunder som inter­vjuats.

Närmare information:
Johanna Kaalikoski
kommunikations­chef
johanna.kaalikoski@hansel.fi
tfn. 029 444 4289

Hansels hållbarhets­redovisning finns på finska på vuosikertomus2022.hansel.fi (på svenska på arsberattelse2022.hansel.fi och på engelska på annualreport2022.hansel.fi). Håll­barhets­redovisningen publiceras för tionde gången endast som webb­version och den har verifierats av revisions­samfundet KPMG Oy Ab.

Skriva ut

Intressant för dig

Väsentlighets­analys

Håll­barhetens betydelse i offentliga upp­hand­lingar är stor och vi vill upp­märk­samma håll­bar­heten på ett över­gripande sätt i vår verksam­het.

Läs artikeln

Hållbarhet leds med kunskap

Numera fram­hävs data på ett alldeles annat sätt än tidigare i håll­barhets­arbetet. I stället för fagra ord vill man se fakta och gärna i numerisk eller åtminstone strukturell form.

Läs artikeln