Hållbarhet leds med kunskap

Numera framhävs data på ett alldeles annat sätt än tidigare i håll­barhets­arbetet. I stället för fagra ord vill man se fakta och gärna i numerisk eller åtminstone strukturell form. Idén i vårt arbete för en håll­barhets­analys­process har sitt ursprung i kundernas behov att få tillgång till mer information.

Håll­barhets­analysen, som är Hansels verktyg för håll­barhets­bedömning av gemen­samma upp­handlingar, togs i bruk i slutet av 2019. Analysen görs på bolagets alla gemen­samma upp­handlingar. Efter analysen avgör två medlemmar i håll­barhets­gruppen tillsammans om upp­handlingen kan till­delas håll­barhets­märken. År 2022 gjordes håll­barhets­analyser av 16 gemen­samma upp­handlingar (2021: 50 gemensamma upp­handlingar).

”Konkurrens­utsättnings­teamet ska begrunda hur de positiva effekterna kan synliggöras.”

Syftet med processen för håll­barhets­analyser är att hjälpa kategori­chefen och hela kon­kurrens­utsätt­nings­teamet att begrunda de olika håll­barhets­aspekterna i samband med kon­kurrens­utsättning. I analysen relateras upp­hand­lingens håll­barhet till de fast­ställda håll­barhets­målen. Teamet ska begrunda på vilket sätt positiva effekter kan erhållas och vilka åtgärder Hansel ska kräva för att lindra de negativa konsekvenserna och åstad­komma positiva effekter. Med­lemmarna i håll­barhets­gruppen hjälper i detta arbete.

Gemensam upp­handling främjar håll­barhet på många sätt

Mål som hänför sig till miljö­märket är bland annat minskning av växthusgas­utsläppen, energi­effektivitet, minskning av användningen av skadliga ämnen samt cirkulär ekonomi. Inom social hållbarhet lyfts fram aspekter som rätten till arbete och de mänskliga rättig­heterna, syssel­sättning genom upp­handling, beaktande av jämlikhet eller tillgäng­lighet samt integrering av Code of Conduct-kriterier. Till målen för ekonomisk hållbarhet hör exempelvis säker­ställande av den ekonomiska styrkan, kostnads­effektivitet och stärkande av försörjnings­beredskapen.

Kunden får information om håll­bar­heten hos gemen­samma upp­hand­lingar och beviljade märken på mellan­fliken håll­barhet i webb­tjänsten hansel.fi. Där finns kategori­chefens samman­fattning om hållbarhets­analysens slut­resultat. Vi ville utveckla rapporteringen och 2022 fördes hållbarhets­analys­processen i sin helhet in i Hansels system för styrning av verksam­heten och vi kommer att avstå från den tidigare Excel-processen i början av 2023. Håll­barhets­målen jämte texter förs direkt in i systemet där också håll­barhets­gruppen antecknar sina beslut om beviljade märken. Dessutom fördes de så kallade statistik­fälten i Hilma som anknyter till håll­barhet in i systemet så att deras motsvarighet till Hansels hållbarhets­analys framgår. Lagringen av data i strukturell form möjliggör en bättre rapportering och gör hållbarhets­informationen i större utsträckning tillgänglig för kunderna än hittills.

Skriva ut

Intressant för dig

Hållbarhetsledning

Hansels håll­barhets­arbete har långa traditioner. Arbetet inleddes i liten skala kring miljö­frågor 2006 men från år till år har det gjorts allt mer för att främja håll­bar­heten.

Läs artikeln

Verkställande direktören har ordet

År 2022 var ett synner­ligen exceptionellt år. Hos oss har det här tagit sig uttryck i ett flertal nya arbets­skeden i upp­hand­lingarna. Den drastiska för­ändringen av världsläget har gjort oss till experter på sanktioner och pris­öknings­tryck.

Läs artikeln