Hållbar renlighet

Inom renhållnings­branschen har miljö­ansvaret redan länge spelat en betydande roll. I Hansels dynamiska upp­handlings­system för Städ­tjänster ville man också poängtera betydelsen av den sociala håll­barheten. Kontrakts­leverantören Palmia har redan anställt tre personer via syssel­sättnings­villkoret.

I alla Hansels gemen­samma upp­hand­lingar begrundas olika aspekter av håll­barheten i omfattande utsträckning. I det dynamiska upphandlings­systemet, det vill säga DPS för Städ­tjänster upp­märksammas förutom miljö- och ekonomisk hållbarhet särskilt den sociala håll­barheten. Kontrakts­leverantören förbinder sig bland annat att främja syssel­sättningen av personer i svagare ställning på arbets­marknaden.

I Hansels DPS ingår ett syssel­sättnings­villkor som ålägger kontrakt­leverantören att så länge som möjligt syssel­sätta personer som befinner sig i svagare ställning på arbets­marknaden, men åtminstone i sex månader. Leverantören ska alltid syssel­sätta en ny person när den i kontrakts­försäljningen fast­ställda gränsen uppnås. Bland kontrakts­leverantören var Palmia den som först nådde gränsen.

”Vi upplever den sociala håll­barhets­aspekten som synnerligen viktig. Även våra egna håll­barhets­mål styr oss att beakta det sociala ansvaret både medan anställ­ningen pågår och vid nyanställ­ning. Syssel­sättnings­villkoret kompletterar dessa mål väl”, säger enhets­chef Susanna Immonen vid Palmia.

”Palmia har sysselsatt tre personer via syssel­sättnings­villkoret i DPS för städ­tjänster.”

I branschen med personal­brist är alla rekryterings­kanaler aktivt i bruk. Förutom genom direkta ansöknings­processer rekryterar Palmia personal bland annat via arbets­krafts­utbildningar och rekommenda­tioner som den egna personalen lämnar. Under drygt ett år har Palmia syssel­satt tre personer via syssel­sättnings­villkoret i DPS för städ­tjänster. Skillnaden gentemot andra rekryterings­sätt ligger närmast i personernas bak­grund.

”Det finns just inte arbets­lösa inom städ­branschen just nu, eftersom behovet av arbets­kraft är så stort. Personerna som syssel­sätts hos oss via syssel­sättnings­villkoret har ofta ingen erfaren­het av branschen och nöd­vändigt­vis inte heller språk­kunskaper i finska. Intro­duktionen i arbetet kräver i sådana fall mer tid men vi har bra processer för det. För att klara av språk­barriären använder vi oss av bilder och videon och hand­ledning med exempel”, berättar Immonen.

Kunderna kan precisera sina ­krav utöver Hansels allmänna villkor i sina egna mini­­konkurrens­­utsätt­ningar. Kunderna vill ofta för­utsätta till exempel tidigare erfarenhet av städ­branschen eller av förmans­arbete, vilket Immonen förstår. Men på grund av bristen på arbets­kraft lönar det sig inte att ställa allt för stränga krav. Immonen har ett bra tips för hur erfarenhet kan definieras.

”Erfarenhet kan förutsättas till exempel så att den valda personen ska utbilda sig genast när avtals­perioden börjar. Då kan vi erbjuda karriär­möjligheter för alla som vill avancera och samtidigt försäkra oss om att kunskaperna ligger på den nivå som krävs.”

Kemikaliefri städning och andra nya arbets­sätt intresserar

Miljö­hållbarhet kan för­verkligas på många olika sätt inom städ­tjänsterna. En städare som regel­bundet rör sig i fastigheten lägger enkelt märke till avvikelser, till exempel om en kran droppar eller lampor inte fungerar.

”Små saker får en stor betydelse som helhet. En del av våra kunder belönar till och med anmälningar om avvikelser”, berättar service­chef Katja Ahtiala vid Palmia.

Hos Palmia fäster man stor upp­märksam­het vid en minskning av kemikalie­belastningen och användningen av miljö­vänliga produkter.

”Kunderna är mycket mer medvetna om miljö­frågor än tidigare. Många gamla standard­rutiner slopas och man experimenterar modigt med nya metoder, som till exempel kemikalie­fri städning eller golv­ren­göring med diamant­lack i stället för med vax. Vi begrundar gärna de här frågorna med våra kunder och vi hjälper kunden att nå sina egna håll­barhets­mål”, säger Ahtiala.

Goda arbets­rutiner förankras genom kvalitets­revisioner och det uppkommer nya idéer

I DPS för städ­­tjänster genom­fördes ett pilot­­projekt där kontrakt­­leverantörerna inom städ­­tjänsterna granskades för första gången. Hos Palmia tog man med glädje emot nyheten om kvalitets­säkringen.

”Vi tycker det är fint att få berätta hur vi redan nu arbetar. Revisionen väckte också en massa nya idéer hos oss för hur vi kan förbättra vår verk­samhet ytter­ligare. Ut­vecklings­hjulet började genast snurra. Revisionen är absolut en bra sak”, säger Immonen tacksamt.

I Hansels DPS har den sociala håll­barhetens aspekter beaktats i omfattande utsträckning. Förutom att syssel­sättningen främjas säker­ställer social håll­barhet att leverantören följer och främjar lagstiftningen om säker­heten i arbetet, arbetar­skydd, arbets­tider och arbets­förhållanden och kollektiv­avtalet. När de här grund­läggande frågorna är klara går det bra att bygga vidare på dem. En idé om socialt ansvar går ut på att man vänder blicken mot personalen och dess väl­befinnande.

”I fort­sättningen kunde man till exempel ställa krav i konkurrens­utsätt­ningarna kring personalens arbets­till­freds­ställelse och hur den mäts, utbildning eller rentav hur stor procent av personalen som är fast anställd eller arbetar heltid”, tipsar Immonen.

Skriva ut

Intressant för dig

Hållbarhetsledning

Hansels håll­barhets­arbete har långa traditioner. Arbetet inleddes i liten skala kring miljö­frågor 2006 men från år till år har det gjorts allt mer för att främja håll­bar­heten.

Läs artikeln

Hållbarhet leds med kunskap

Numera framhävs data på ett alldeles annat sätt än tidigare i håll­bar­hets­arbetet. I stället för fagra ord vill man se fakta och gärna i numerisk eller åtminstone strukturell form.

Läs artikeln

Företags­hälsovård med tre kommuner

När behoven möts sparar en gemen­sam mini­upp­hand­ling tid och slut­resultatet blir hög­klassigt.

Läs artikeln