Hållbar solkraft

Energi­systemet går steg för steg från fossila till förnybara. Förnybara, som till exempel sol- och vind­kraft, är i en stor del av världen redan de förmån­ligaste produktions­formerna när ny el­produktion anläggs. Ingen energi­produktion är problem­fri men solelens olägen­heter är tämligen små och kontrol­ler­bara jämfört med många andra produktions­former. I Hansels utbud ingår ett DPS för köp av sol­kraft­verk.

Sol­kraft­verkens miljö­hållbar­het utgörs av flera olika omständig­heter. Sol­kraft­verken orsakar inte buller eller lokala utsläpp. Kraft­verkets kol­dioxid­avtryck påverkas kraftigt av var och med vilka komponenter det har till­verkats av och vilken el det ersätter. Utmärkande är att utsläpps­nyttan är uppenbar trots att panelerna skulle till­verkas i Kina med kolel för att ersätta el med tämligen låga utsläpp i Finland. I många områden producerar solkraft­verken el vid ”rätt” tid, det vill säga då konsumtionen är som störst. Det åter­står att lång­siktigt se vilken roll sol­kraften får i Finland när vind- och kärn­kraften som fungerar bättre på vintern tilltar och också producerar el på sommaren.

”Allt fler kunder ställer allt strängare håll­barhets­krav.”

Solkraft­verkens potentiella miljö­problem anknyter till hanteringen av delar som tagits ur bruk i kraft­verk. Problemet är fort­farande litet men växer snabbt i världen. Materialen är i regel väl återvinn­bara: glas, aluminium, kisel, plast, koppar och silver. Tekniskt har dessa material en återvinnings­grad på över 95 procent men till­svidare är det inte ekonomiskt lönsamt att återvinna alla fraktioner. Ut­veck­lingen av teknologin, avfallsmängderna och regleringen torde komma ändra på detta snabbt.

Inte heller i fråga om ekonomisk håll­barhet kan större problem skönjas i samband med köp av solkraft­verk. Det har inte framkommit grå ekonomi och Hansel kontrollerar att beställar­ansvars­frågorna har tagits hand om innan leverantörerna deltar i DPS. Investering är mycket lönsam i fastigheter av kontors­storlek och åter­betalar sig vanligt­vis på ungefär tio år.

Code of Conduct-kraven främjar den sociala håll­barheten.

Den sociala håll­barheten kring solkraft­verk lyfts tidvis upp. Av kraft­verket är cirka 35 procent sol­paneler, 20 procent arbete, 20 procent inverter som omvandlar likström till växel­ström som används i elnätet och 25 procent installerings­mekanik, kablar och andra mindre tillbehör. Planeringen och installeringen utförs naturligtvis i Finland av lokala aktörer. Inverterna kommer i regel från stora europeiska eller asiatiska till­verkare. Installerings­mekaniken och övriga tillbehör kommer också ofta från Finland.

Sol­paneler tillverkas i Finland, på andra håll i Europa och i Asien. Kisel­cellerna som panelerna innehåller tillverkas i Europa, men i huvudsak i Asien (Kina och Taiwan). I Kina koncentreras en stor del av till­verkningen kring Xinjiangs uigur­områden där det har rapporterats om tvångs­arbete. Upp till 40 procent av världens produktion av kisel­celler är belägen i Xinjiang. Tvångs­arbete före­kommer inte i alla tillverknings­kedjor av kisel­celler.

Hansels kontrakt­leverantörer har förbundit sig till Code of Conduct som ålägger dem och deras under­leverantörer att frigöra sig från leverans­kedjor som bedriver tvångs­arbete. I fort­sättningen kommer risken att minska eftersom strävan är att sprida ut till­verkningen på flera platser i världen. Allt fler kunder ställer allt strängare håll­barhets­krav vilket också tvingar leverantörerna att klarlägga leverans­kedjan allt noggrannare. Vid behov kan Hansel kvalitets­revidera leverantörerna.

Allt som allt kan köp av sol­kraft­verk anses vara mycket ansvars­fullt både med tanke på den ekonomiska håll­barheten, klimat- och miljö­aspekter, social håll­barhet och bered­skap.

Skriva ut

Intressant för dig

Hållbarhetsledning

Hansels håll­barhets­arbete har långa traditioner. Arbetet inleddes i liten skala kring miljö­frågor 2006 men från år till år har det gjorts allt mer för att främja håll­bar­heten.

Läs artikeln

Hållbarhet leds med kunskap

Numera fram­hävs data på ett alldeles annat sätt än tidigare i håll­barhets­arbetet. I stället för fagra ord vill man se fakta och gärna i numerisk eller åtminstone strukturell form.

Läs artikeln

Hansel.fi: Sol­kraft­verk 2020–2026 DPS

Genom det dynamiska upp­handlings­systemet kan sol­kraft­verk, installerings­tjänster och andra därmed för­knippade tjänster köpas.

Läs artikeln opens in a new tab