Väsentlighets­analys

Hållbarhet är en stor fråga i samband med offentlig upp­handling och vi vill beakta dess olika dimensioner i vår verksamhet. Hansels väsentlighets­matris omfattar nio dimensioner och den har senast upp­daterats efter ägo- och företags­arrangemangen hösten 2019 då Hansels tjänster blev till­gängliga för hela offentliga för­valtningen i Finland. År 2020 kopplades matrisen samman med FN:s Globala mål. Man såg inget behov av att justera matrisen 2022.

Klicka på bollarna i matrisen för mer information.