Personal­statistik

Nyckeltal för Hansels personal, såsom köns- och åldersfördelning samt antal nya anställningar.Nyckeltal för Hansels personal, andelar av olika examina.

 

Antal anställda

2022 2021 2020 2019 2018
Personal­styrka vid räkenskaps­periodens slut (årsverken) 119 116 112 113 92
Medel­personal­styrka under räkenskaps­perioden (års­verken) 121 116 111 101 90
An­ställnings­för­hållanden samman­lagt per 31.12 128 124 118 116 95
Fast an­ställda per 31.12 127 123 115 115 94
Viss­tids­anställda per 31.12 1 1 3 1 1
Hel­tids­anställda på viss tid per 31.12 1 1 2 1 0
Del­tids­anställda på viss tid per 31.12 0 0 1 0 1
Hel­tids­anställda (tillsvidare och på viss tid) per 31.12 127 123 116 114 92
För­äldra-/vård­lediga i genomsnitt 8 6 4 1 3
Tillsvidare­anställda per 31.12, % 99,2 97,5 99,1 98,9
Viss­tids­anställda per 31.12, % 0,8 0,8 2,5 0,9 1,1

Köns­fördelning

2022 2021 2020 2019 2018
Män 56 51 51 53 43
Kvinnor 72 73 67 63 52

Anställ­ningarna genomsnitt­liga längd

Arbets­år 2022 2021 2020 2019 2018
40 eller över 3 3 2 1 2
30–39 0 0 2 3 3
20–29 0 0 0 0 0
10–19 38 31 27 28 23
4–9 45 43 29 30 25
1–3 27 35 47 43 33
under ett år 15 12 11 11 9
Personal­styrka samman­lagt 128 124 118 116 95

Ålders­fördelning

 

Personalstyrka

2022 2021 2020 2019 2018
Nya anställ­ningar* 17 12 12 33 12
varav visstids­anställ­ningar 1 1 3 3 3
Avslutade anställ­ningar 12 7 10 10 9
varav pensionerade 2 1 2 2 0
Visstids­anställ­ningen upp­hörde 0 1 0 1 4
Avslutade anställ­ning under prövo­tiden 2 0 1 1 0
Med­arbetare som har sagt upp sig 8 5 6 6 5
Med­arbetare sagts upp 0 0 1 0 0
Genomsnittlig omsätt­ning, % 11,3 7,7 9,3 18,5 11,1
Avgångs­omsättning, % 9,4 5,6 8,5 8,6 9,5
Avgångs­omsättning, har sagts upp sig, % 6,3 4,0 5,1 5,2 5,3
*I nya anställ­ningar 2019 ingår 16 personer som den 2.9.2019 som övergick till Hansel som så kallade gamla arbets­tagare från KL-Kuntahankinnat Oy till följd av ägo- och företags­arrangemang.

Nya anställda

Män Kvinnor 30 år eller under 31–39 år 40–49 år 50–59 år över 60 år
47 % 53 % 29 % 41 % 18 % 12 % 0 %

Sjuk­från­varo och olycks­fall

2022 2021 2020 2019 2018
Antalet olycks­fall som orsakat från­varo 0 7 1 1 2
Antalet olycks­fall som skett under arbets­tid per åra 0 2 4 0 2
Döds­fall 0 0 0 0 0
Sjukfrån­varon (inkl. vård av sjukt barn), dagar/årsverken 4,8 3,6 3,0 4,3 2,2
Sjukfrån­varo (exkl. vård av sjukt barn), dagar/årsverken 4,5 3,3 2,7 3,9 1,8
Korta (1–3 dagar) sjukfrån­varon (exkl. vård av sjukt barn), dagar/årsverken 3,1 1,4 2,0 2,9 1,8
Sjukfrån­varo totalt (exkl. vård av sjukt barn), dagar/årsverken 2,3 1,6 1,3 1,7 0,7
Sjukfrån­varo­procent (inkl. vård av sjukt barn) 2,0 1,5 1,3 1,8 1,0
Sjukfrån­varo­procent (exkl. vård av sjukt barn) 1,9 1,4 1,2 1,6 0,8
Hälso- och sjukvårds­utgifter, €/person/år 519 391 296 582 305
Rekreations­utgifter, €/person/år 261 208 99 296 407

Examina

2022 2021 2020 2019 2018
Doktors­examen, % 2 2 1 1 1
Högre hög­skole­utbild­ning, % 58 57 55 59 60
Högre yrkes­hög­skole­utbild­ning, % 11 5 6 5 5
Lägre hög­skole­examen, % 4 10 9 7 5
Yrkes­hög­skole­examen, % 15 14 15 15 14
Examen på mellan­stadiet och övriga examina, % 8 10 10 10 9
Ingen yrkes­examen, % 3 2 3 3 5

Utbildning

2022 2021 2020 2019 2018
Ut­bild­nings­dagar, dagar/person/år 3 4 1 3 3
Ut­bild­nings­dagar, dagar/person/år, chefer 3 5 2 3 5
Ut­bild­ning, dagar/person/år, övriga 3 4 1 3 3
Ut­bild­nings­dagar, dagar/person/år, kvinnor 3 4 1 2 3
Ut­bild­nings­dagar, dagar/person/år, män 3 4 2 3 3
In­köpta ut­bild­nings­tjänster, €/person/år 956 671 329 644 1 085

Betalda resultat­premier (exkl. sos.avgifter)

2022 2021 2020 2019 2018
tusen euro 905 812 509 722 660

 

Personal­statistiken kommer i huvudsak från bolagets HR-system, och till vissa delar från bokförings­systemet. Det är Hansels ekonomi­avdelning som beräknar arbets­insatsen (FTE).

Skriva ut