Vad avslöjar personal­siffrorna?

Vår verksamhet är länge befunnit sig på en måttlig till­växt­kurva och vi rekryterar i huvud­sak arbet­stagare för tillsvidare­anställ­ningar på heltid. Våra arbets­tagares medel­ålder har länge legat vid 43 år och kvinnornas andel av de anställda är en aning större än männens. Av de nya arbets­tagarna som rekryterades 2022 var största delen i åldern 31–39 år.

Hansels med­arbetare är hög­utbildade, rentav 89 procent av arbets­tagarna har en hög­skole­examen (inklusive YH). Vanligtvis är det fråga om examina inom det kommer­siella området. Ekonomie kand/mag eller tradenom­examen, därefter vanligast är en juridisk utbildning juris kand/mag.

”Hos Hansel har vi som vana att regel­bundet ordna intern utbildning om aktuella ämnen.”

Hos Hansel har vi som vana att regel­bundet ordna intern utbildning om aktuella ämnen och bland annat utbild­ningar om upp­handling där utbildarna är våra egna arbets­tagare. Personalen deltog tämligen jämt i olika utbild­ningar, cheferna deltog i fjol i genomsnitt i 2,6 utbild­nings­dagar, de övrigas genomsnitt ligger på 3,0. Kvinnorna var en aning aktivare som utbildare med ett genomsnitt på 3,1 medan männens mot­svarande siffra var 2,7.

Intressanta siffror att följa med i nyckel­talen om personalen är avgångs­omsätt­ningen bland dem som har sagt upp sig och de kort­variga sjukledig­heterna. I fjol steg bägge en aning men stannade på en god nivå. Åtta personer sade upp sig vilket betyder en avgångs­omsättning på 6,3 procent (4,0 % 2021).De kort­variga sjukfrån­varona uppgick till sammanlagt 3,1 dagar per årsverk (1,4 dagar/årsv. 2021).

Inhyrd personal kompletterar Hansels garde av kunnig personal

Under 2022 har Hansel anlitat Staffpoint Oy:s tjänster för inhyrning av personal. Tjänsterna köps in med stöd av ett kontrakt om gemensam upphandling som Hansel har konkurrens­utsatt. Antalet inhyrda arbets­tagare under året uppgick till sammanlagt sju. Arbets­tagarna har utfört olika slag av kontors­arbete, bland annat inom kund­betjäning och i ekonomi­förvaltningen. Av Staffpoints arbets­tagare är fem kvinnor och två män. Anställ­ningarna har i huvud­sak varit heltids­anställningar förutom över­sättarens tjänster som har anlitats vid behov.

Skriva ut

Intressant för dig

Personal­statistik

Nyckeltal om personalen och andra statistik­upp­gifter.

Läs artikeln

Arbets­tillfreds­ställelsen har förblivit på en god nivå

I enkäten om arbets­gemenskapen, som genom­fördes i början av hösten, utredde vi personalens väl­be­finnande i arbetet inom fem del­områden.

Läs artikeln

Verkställande direktören har ordet

År 2022 var ett synner­ligen exceptionellt år. Hos oss har det här tagit sig uttryck i ett flertal nya arbets­skeden i upp­hand­lingarna. Den drastiska för­ändringen av världsläget har gjort oss till experter på sanktioner och pris­öknings­tryck.

Läs artikeln