Arbets­tillfreds­ställelsen har förblivit på en god nivå

I enkäten om arbets­gemenskapen, som genom­fördes i början av hösten, utredde vi personalens väl­befinnande i arbetet inom fem del­områden:

  1. i det egna arbetet
  2. fungerande arbets­gemenskap
  3. chefens handlingar
  4. kompetens och förnyelse
  5. funktions­förmåga och resurser.

Svars­procenten låg på 72 (86 % 2020). Alla svars totala medeltal var 3,86 (på en skala 1–5). Resultatet ändrades inte jämfört med resultatet av enkäten 2020.

Mest starka sidor såg personalen i chefs­verksam­heten och i sin egen funktions­förmåga att både fysiskt och psykiskt besvara kraven som sak­kunnig­arbetet ställer. Mål­sätt­ningen för det egna arbetet och smidigheten upplevs också ligga på tämligen god nivå.

”Mest styrka såg personalen i chefs­verksam­heten och i sin egen funktions­förmåga att både fysiskt och psykiskt besvara kraven som sak­kunnig­arbetet ställer.”

De största ut­veck­lings­behoven fram­trädde under punkterna ”Vi vågar också tala om svåra ämnen” och ”Vi funderar till­sammans kring hur för­ändringar påverkar vårt arbete”.

På enheternas möten där resultaten diskuterades framgick det att ut­veck­lings­behovet egentligen inte gäller hur det interna sam­arbetet fungerar inom enheten utan framför allt sam­arbetet mellan enheterna och när det gäller att förstå processer på bolags­nivå. Särskilt önskade personalen att man i högre grad till­sammans analyserar effekterna av för­ändringar. Även behovet av att bli hörd har ökat.

Resultaten av enkäten om arbets­gemenskapen har behandlats i lednings­gruppen och det har samlats in teman utgående från verk­städerna som kommer att användas som utgångs­punkt för åtgärds­planerna för 2023.

Skriva ut

Intressant för dig

Vad avslöjar personal­siffrorna?

Vår verk­sam­het är länge befunnit sig på en måttlig tillväxt­kurva och vi rekryterar i huvud­sak arbets­tagare för tillsvidare­anställnin­gar på heltid.

Läs artikeln

Hansel-klubbens verksamhet blev livligare

Första hälften av 2022 präglades fort­farande av coronan och även på kontoret i Post­huset spelade vi corona i små hälso­säkra team.

Läs artikeln

Intressent­grupperna värde­sätter Hansel­med­arbetarnas kunskaper om juridik och konkurrensutsättning

Hansel följer regel­bundet upp kund- och leverantörs­nöjd­heten.

Läs artikeln