Intressent­grupperna värde­sätter Hansel­med­arbetarnas kunskaper om juridik och konkurrensutsättning

Hansel följer regel­bundet upp kund- och leverantörs­nöjdheten. Kund­nöjd­heten mäts i enkät varje år medan enkäten om leverantörs­nöjdheten har genomförts vartannat år. Bägge enkäterna stod i tur 2022. De genomfördes i januari 2023 och det bestämdes att bägge enkäter i fortsättningen genomförs årligen.

Kundernas helhets­tillfreds­ställelse 4,15 var bättre än året innan (4,06 år 2021) trots det förändrade världsläget. Corona­pandemin, sanktionerna och kriget i Ukraina påverkade Hansels verksamhet.

Kundarbetet utfördes fortfarande till stor del via webbaserade möten och vi ordnade evenemang i form av webb­seminarier. Efter en paus på två år ordnade vi Höst­turnén med live-evenemang på tretton orter.

Det som kunderna uppskattade mest i vår verksamhet enligt kund­nöjdhets­enkäten var vår förtrogenhet med upp­handlings­lagen och vårt kunnande inom konkurrens­utsättning, service­attityden och kontakt­personernas arbete. Liksom ifjol är utvecklings­objekten enligt kunderna bättre identifiering av kundernas behov och de gemensamma upp­handlingarnas fördelar och funktionalitet. Inom bägge områden hade det emellertid skett en viss förbättring jämfört med året innan.

”De bästa betygen fick vår förtrogenhet med upphandlings­lagen, vårt kunnande inom konkurrens­utsättning och vår service­attityd.”

Kundenkäten besvarades av 416 kunder som haft kontakt med Hansel under 2022.

  • Medelbetyget var 4,15 (2021: 4,06).
  • Vi fick totalbetyget 3,50 eller bättre av 85 % av kunderna (84 %).
  • Vi fick totalbetyget 2,99 eller sämre av 6 % av kunderna (6 %).

Resultaten av kund­nöjdhets­enkäten 2022 togs upp av lednings­gruppen och på ett infomöte för personalen. Resultaten kommer att användas vid planeringen av utvecklings­åtgärder i samarbete med personalen.

Hansel­med­arbetarnas resultat­premie är bundet till responsen av kund­nöjdhets­enkäten.

Utvecklings­åtgärd 2022: kundernas behov ska bli hörda i arbets­grupperna

För sin del garanterar kund­arbets­gruppens arbete att den gemensamma upp­hand­lingen motsvarar kundernas behov, oberoende av om det gäller att fastställa krav, utbud, kontrakts­villkor eller urvals­grunder.
Behovet av att utveckla kund­arbets­gruppens arbete lyftes fram i svaren på vår kund­nöjdhets­enkät 2021 där det önskades att kundernas behov beaktas bättre än tidigare.

Under våren 2022 inledde vi ett utvecklings­projekt med mål att utreda kund­arbets­gruppens rutiner i olika skeden av upphandlings­processen, våra kunders behov och för­väntningar och våra olika enheters behov och för­väntningar i fråga om kundarbets­gruppens arbete. Projektet hade dessutom som mål att utveckla och dela god praxis som kund­arbets­gruppen tillämpade för allmänt bruk och att uppdatera kund­arbets­gruppens arbets­anvisningar som våra experter följer i sitt arbete.

För att kartlägga kundernas perspektiv samlade vi tidigare kundrespons och tidigare svar som vi fått i nöjdhets­enkäter. I syfte att fördjupa vår förståelse intervjuade vi även under sommaren 2022 nio kunder som under tidigare år hade deltagit i kund­arbets­gruppens arbete. Vi kartlade även Hansel­med­arbetarnas syn­punkter genom enkäter och i samband med enhets­möten.

Inom projektet utvecklades och delades färdiga modell­underlag som vi hade samlat in de bästa rutinerna i för att så kunna garantera ett enhetligt och hög­klassigt arbete i kund­arbets­gruppen. Under hösten ordnade vi dessutom ett informations­inlägg för alla Hansels med­arbetare om kund­arbets­gruppens goda arbets­rutiner och om metoder för delaktighet. En del behoven som lyftes fram i projektet är sådana som vi kommer att fortsätta utveckla under 2023.

Utvecklings­åtgärderna påverkar leverantörs­nöjdheten

Utgående från resultaten av fjolårets enkät om leverantörernas nöjdhet inledde Hansel under 2022 ett flertal interna projekt i syfte att utveckla samarbetet med leverantörerna och leverantörernas service­upplevelse. Som resultat av dessa utvecklings­projekt utökades bland annat kommunikationen med leverantörerna (nyhets­brevet Hankintaväylä publiceras 11 gånger per år), vi harmoniserade marknads­dialogen som förs med leverantörerna och förtydligade arbets­anvisningarna för konkurrens­utsättnings­skedet som Hansel­med­arbetarna följer.

Enkäten om leverantörs­nöjdheten genom­fördes i januari 2023. Enkäten skickades per e-post till 984 kontakt­personer för kontrakt. Vi fick svar av 180 av de leverantörer som hade haft kontakt med Hansel under fjolåret.

Leverantörernas nöjdhet i sin helhet för­bättrades jämfört med året innan och var den bästa genom tiderna, 4,01. Enkät­resultaten visar att leverantörerna – i likhet med året innan – anser att vår starka sida är vår förtrogenhet med upphandlings­lagen och vår konkurrens­utsättnings­kompetens samt kontakt­personerna för kontrakten. Inom leverantörs­samarbetet kan vi även i fort­sättningen bli bättre på kännedomen om föremålet för upphandlingen och konkurrens­utsättningens smidighet.

Resultaten av kund­nöjdhets­enkäten togs upp av lednings­gruppen och på veckomötet för kategori­hanteringen. Resultaten kommer att användas vid planeringen av utvecklings­åtgärder för leverantörs­samarbetet med kategori­cheferna.

  • Medel­betyget var 4,01 (2021: 3,90).
  • Vi fick total­betyget 3,50 eller bättre av 81,9 % av kunderna (75,1 %).
  • Vi fick total­betyget 2,99 eller sämre av 8,5 % av kunderna (9,2 %).

Resultaten av leverantörs­nöjdhets­enkäten avspeglas för sin del i kategori­cheferna resultat­premier.

 

Kundforum

Vårt kundforum sammanträdde tre gånger under 2022. Vi genomförde en enkät om forumet bland medlemmarna. Responsen visar att verksamheten upplevdes som välfungerande och nyttig i sin nuvarande form. Hos Hansel övergick ansvaret för kundforumet från vice verkställande direktör Raili Hilakari till kunddirektör Maritta Mäkelä när Raili gick i pension. I temana för sammanträdena framhävdes de vidsträckta effekterna som kriget i Ukraina hade för upphandlingarna.

På sammanträdet i mars fick vi höra en av Senatfastigheternas kundhistorier. Upphandlings­enhetens chef Esa-Pekka Kuikka redogjorde för enhetens verksamhet och utvecklings­planer. I det andra inlägget redogjorde Hansels direktör för juridiska ärenden Eija Kontuniemi för aktuella juridiska frågor, bland annat sanktioner och ändringar i upphandlings­lagen.

På sammanträdet i juni gick vi genom responsen som vi fått om forumets verksamhet. Dessutom fick vi lyssna till ekonomi­direktör Kirsi Koivusaaris inlägg om hållbarheten i gemensamma upphandlingar och direktören för juridiska ärenden Eija Kontuniemis inlägg om sanktionerna och hur de inverkar på upphandlingarna.

Tema för forummötet i november var konkurrens­utsättningens betydelse och beredskapen i samband med upphandlingar. Det var Antti Norkela, hos Hansel på arbets­rotation från KKV, som berättade om konkurrens­utsättningens betydelse medan Hansels ledande jurist Jukka Hämäläinen talade om beredskapen.

Skriva ut

Intressant för dig

Verkställande direktören har ordet

År 2022 var ett synnerligen exceptionellt år. Hos oss har det här tagit sig uttryck i ett flertal nya arbetsskeden i upphandlingarna. Den drastiska förändringen av världsläget har gjort oss till experter på sanktioner och pris­öknings­tryck.

Läs artikeln

Mot en ny strategi­period

Våren 2022 inledde Hansel bered­ningen av den nya strategin i ett mycket ostabilt världs­politiskt läge.

Läs artikeln

Utvecklingen av gemensamma upphandlingar

När det gäller konkurrens­utsättningen i Handels gemen­samma upphandlingar var 2022 något lugnare än året innan.

Läs artikeln