Hansels utsläpp fortsatte att sjunka

Hansels utsläpp sjönk med cirka tio procent från 2021 till 2022. Utsläppen till följd av Hansels verksamhet beräknades liksom i fjol i enlighet med GHG-protokollen och med samma begränsningar. Framför allt minskade utsläppen genom övergången till utsläppsfri cirkulär värme som har certifierats av Helen med ursprungs­garanti och genom att vi sade upp lokalerna i Kommun­huset. I och med att de direkta utsläppen av fjärr­värmen slopades är Hansels scope 1- och scope 2-utsläpp nu noll.

Utsläppen av IT-tjänsterna och tjänste­bilarna minskade likaså. Minskningen av tjänste­bilarnas utsläpp berodde på att antalet tjänste­bilar minskade. Utsläppen ökade främst på grund av att resorna ökade efter några corona­år. Antal flyg­kilometer nästan tjugo­för­dubblades, kilometer­ersätt­ningarna nästan tre­dubblades och antalet hotell­nätter fyr­dubblades. Även andra inköp än inköp av IT-tjänster ökade.

Helhets­utsläppen utan tjänster som genom­faktureras sjönk från 535 ton till 480 ton, med tjänster som genom­faktureras igen från 651 ton till 591 ton. Av Scope 3 — utsläppen utom genom­fakturer­bara sänktes 91 procent beräknades med hjälp av Envimat-utsläppsfaktorer och 9 procent av en konsult. Syftet är att nästa år dela in inköps­tjänsterna i flera grupper för att det ska vara enklare att inrikta åtgärder för minskning av utsläppen.

Ursprungs­intyg för elektricitet finns för elektricitet som konkurrens­utsatts av Hansel. Största delen av upp­gifterna om fastigheten har lämnats av Ilmarinen som äger fastigheten. Avgångs­uppgifterna om resor har samlats in med hjälp av programmet för rese­räkningar och CWT:s rapporter.

Utsläpp från Hansels verksamhet

2022 2021 2020 För­änd­ring-% (jmf 2021)
Helhets­utsläpp (exkl. Hilma),
(Scope 1–3), tCO2-ekv*
480 (55) 535 (62) 657 (76) –10
Helhets­utsläpp (inkl. Hilma),
(Scope 1–3), tCO2-ekv*
591 (68) 651 (76) 767 (89) –9
Scope 1,
tCO2-ekv
0 0 0 0
Scope 2,
tCO2-ekv
0 65 54 –100
Scope 3 (exkl. bok­föringens/Envimatis data),
tCO2-ekv
43 37 170 16
Scope 3 (exkl. Hilma),
tCO2-ekv
480 471 603 2
Scope 3 (inkl. Hilma),
tCO2-ekv
591 587 713 1
Utsläpp per anställd, tCO2-ekv/person (årsv.) (inkl. bok­föring/
Envimatis data)
4,0 4,6 5,9 –13
Utsläpp per anställd, tCO2-ekv/person (årsv.) (exkl. bok­föring/
Envimatis data)
0,4 0,9 2,0
*I parentes anges hur många genom­snittliga finländares utsläpp per år de totala utsläppen motsvarar.
Skriva ut

Intressant för dig

Hållbarhetsledning

Hansels håll­barhets­arbete har långa traditioner. Arbetet inleddes i liten skala kring miljö­frågor 2006 men från år till år har håll­bar­heten främjats allt mer.

Läs artikeln

Hållbarhet leds med kunskap

Numera framhävs data på ett alldeles annat sätt än tidigare i håll­barhets­arbetet. I stället för fagra ord vill man se fakta och gärna i numerisk eller åtminstone strukturell form.

Läs artikeln

Väsentlighets­analys

Håll­bar­hetens betydelse i offentliga upp­handlingar är stor och vi vill upp­märksamma håll­bar­heten på ett över­gripande sätt i vår verk­samhet.

Läs artikeln