Sanktions­kontroller och villkors­ändringar präglade året

Till följd av kriget i Ukraina beslutade EU våren 2022 att införa sanktioner mot Ryssland. Sanktionerna utökades flera gånger under året. De mest betydande sanktionerna för den offentliga upp­hand­lingen med­delades i för­ordningen om person­sanktioner och för­ordningen om sektor­sanktioner.

Systemet med person­sanktioner är inriktat på frysning av privat­personers och samman­slutningars till­gångar och rese­förbud. För­ordningen om person­sanktioner för­bjuder bland annat betalning av ekonomiska prestationer till personer som är föremål för sanktionerna. Syftet med systemet med sektor­sanktioner är igen att begränsa den ryska ekonomins olika sektor­verksam­heter och den omfattar bland annat export- och import­förbud och be­gräns­ningar inom finan­sierings­branschen.

De offentliga upphandlingarna avbröts

Ändringen av för­ordningen om sektor­sanktioner som gavs i april 2022 förbjöd även full­görandet av kontrakt om offentlig upphandling, om kontrakts­parten har rysk egendom eller det i leverans­kedjan ingår ryska under­leverantörer eller varu­leverantörer.

När för­ordningen om sektor­sanktioner trätt i kraft avslutade Hansel den 9.10.2022 ram­avtalet med Teboil om bränsle för sjö­trafiken och konkurrens­utsatte den gemen­samma upp­hand­lingen på nytt för åren 2022–2024. Även inköpen av bränsle på Teboils bensin­stationer avbröts.

I gemensamma upp­hand­lingar genomför vi inspektioner för våra kunders räkning

På grund av sanktionerna hämtade Hansel under våren och hösten in ut­redningar av externa service­producenter om huruvida kontrakts­leverantörers förmåns­tagare eller ansvars­personer är föremål för sanktioner. Kontrakts­leverantörerna upp­manades också lämna försäkran om att det inte finns ryska ägoandelar i kontrakt­leverantörs­företagen eller hos under­leverantörerna eller varu­leverantörerna och att dessa inte heller är föremål för andra sanktioner.

”Vi strävar efter att under­lätta våra kunders ställning genom att se till sanktions­kontrollerna centraliserat.”

Konkurrens­utsättnings­processen i gemen­samma upp­hand­lingar utökas också med ett skede för kontroll av sanktioner. Dessutom utarbetades kontrakts­villkor om sanktioner som lades till i modell­under­lagen avsedda för kontrakt om gemensam upp­handling och för kunder.

Sanktionerna aktualiserades också på ett flertal kunde­venemang och i vår kommunikation. Strävan är att genom sanktionerna få Ryssland att avsluta kriget så det är viktigt att sanktionerna iakttas. Sanktionerna är emellertid komplicerade och tillämpningen av dem orsakar rikligt med arbete. Vi strävar efter att under­lätta våra kunders ställning genom att centralisera sanktions­kontrollerna i anslutning till kontrakt om gemensam upp­handling.

Skriva ut

Intressant för dig

Översikt över händelserna 2022

Under 2022 beredde Hansels ledning den nya strategin i ett synnerligen instabilt geo­politiskt läge.

Läs artikeln

Utvecklingen av gemensamma upphandlingar

När det gäller konkurrens­utsättningen i Handels gemen­samma upp­hand­lingar var 2022 något lugnare än året innan.

Läs artikeln