Beredskapen i Hansels verksamhet

I enlighet med sin strategi säker­ställer Hansel sin egen verksam­hets kontinuitet och stärker sin roll i sam­arbetet med intressent­grupperna i fråga om bered­skapen i samband med upp­hand­lingar.

Beredskap i upp­hand­lingar för­ut­sätter att vi själv­ständigt och utgående från responsen av våra kunder identifierar upp­hand­lingar som kräver bered­skaps­åt­gärder. Vi måste kunna leda upp­hand­lings­processen så att bered­skapen i upp­hand­lingarna sker systematiskt allt eftersom risker identifieras. Vi ska ställa kontrakts­villkor i upp­hand­lingarna som tryggar en till­räcklig bered­skaps­nivå och som tar hänsyn till olika kund­behov.

Vi höjer beredskapen

Hansel startade i höstas ett ut­vecklings­projekt om bered­skap. I projektet bedöms bered­skapen för tre väsent­liga temans del:

  1. beaktande av beredskap i upp­hand­lingar
  2. hantering av kontinuiteten av Hansels egen verksamhet
  3. stärkande av intressent­grupps­samarbetet.

Projektets resultat kommer att vara färdigt under våren 2023.

”Vi måste kunna leda upp­hand­lings­processen så att bered­skapen i upp­hand­lingarna sker systematiskt.”

I projektet har bered­skaps­nivåer för den gemen­samma upp­hand­lingen ut­arbetats och upp­hand­lingarna kan klassificeras i enlighet med dessa. Bered­skaps­nivåerna 1 och 2 för­ut­sätter åtgärder för att bered­skapen ska upp­märksammas. I projektet tas det fram verktyg för bedömning och färdiga modell­klausuler för avtal.

Organiseringen av bered­skapen har ordnats för Hanses egen verksam­hets del och det har tagits fram åter­förings­planer för it-systemens del. Vi deltog också i den riks­omfattande Taisto-övningen och vi har be­drivit aktivt intressent­grupps­sam­arbete med tanke på bered­skapen inom upp­hand­lingarna.

Skriva ut

Intressant för dig

Vi arbetar etiskt och uppfyller kraven

Ett av insats­områdena i integrations­strategin har gått ut på att iaktta hög etiskhet och över­ens­stämmelse med kraven i verk­sam­heten och att aktivt fram­häva detta i sam­arbetet med kunder och leverantörer.

Läs artikeln

Säkerheten hos Hansel

År 2022 var en tid av för­nyelse för Hansels säker­hets­funktioner. Vi har under året del­tagit i ett flertal sam­arbets­projekt där data­skyddet och data­säker­heten ut­vecklas.

Läs artikeln

Hållbarhetsledning

Hansels håll­bar­hets­arbete har långa traditioner. Arbetet in­leddes i liten skala kring miljö­frågor 2006 men från år till år har håll­bar­heten främjats allt mer.

Läs artikeln