Vi arbetar etiskt och uppfyller kraven

Ett av insats­områdena i integrations­strategin har gått ut på att iaktta hög grad av etiskhet och överens­stämmelse med kraven i verk­samheten och att aktivt framhäva detta i samarbetet med kunder och leverantörer. Hansel har en compliance-funktion som ansvarar för att anvisningarna upprätt­hålls, för att det ordnas utbildning, för informationen och för stödet kring etiska synvinklar.

Den särskilda tyngd­punkten i compliance-verksamheten låg 2022 på utbildningarna och introduktionen i arbetet för nya Hansel-medarbetare. I våras ordnades en utbildning om korruptions­bekämpning för Hansels medarbetare med justitie­ministeriets tjänste­män. Under året ordnades även interna och för kunderna avsedda informations­inslag om bekämpning av karteller och grå ekonomi och om skyldig­heterna i beställar­ansvarslagen. Hansel medverkar också i myndighets­nätverket som Skatte­förvaltningens Enhet för utredning av grå ekonomi driver.

”Introduktionen kring etisk och kravenlig har utökats.”

Under 2022 fick vi ett tjugotal nya med­arbetare. Introduktionen kring etiska och kravenlig verksamhet har utökats och den bedrivs med hjälp av hela compliance-teamet. I introduktionen går vi bland annat igenom Hansels etiska principer, compliance-funktionen, noll­toleransen för mobbning och principerna för jämlikt bemötande, jäv­situationer, tillstånd för bisyssla och etisk verksamhet i praktiken.

Kanaler för anmälning om missbruk finns

Hansel har en intern rapporterings­kanal för anmälan av missbruk och på webb­platsen anges compliance-teamets e-postadress för anmälningar utifrån. Under 2022 gjordes inga anmälningar till Hansels rapporterings­kanal. Compliance-funktionen fick på annat sätt kunskap om misstanke mot en kund och en leverantör och misstankarna behandlades.

Förslaget till lag om skydd för personer som rapporterar lämnades med ungefär ett års dröjsmål till riksdagen i september 2022. Bakom lagen om skydd för personer som rapporterar ligger whistleblower-direktivet. Enligt det ska det i organisationer med över 50 anställda finnas en kanal för rapportering av missbruk och de som anmäler ska garanteras skydd mot motåtgärder. Hansels compliance-team har följt med beredningen av frågan och säkerställer att förfarandena gällande rapporterings­kanalen och behandlingen av anmälningar motsvarar kraven i lagen som trädde i kraft i början av 2023.

Skriva ut

Intressant för dig

Antti förde med sig kunskap om konkurrens och karteller till Hansel

I februari 2022 kom chefen för kartell­över­vakning vid Konkurrens- och konsument­verket Antti Norkela på arbets­rotation till Hansel för ett år.

Läs artikeln

Hållbarhet leds med kunskap

Numera framhävs data på ett alldeles annat sätt än tidigare i håll­barhets­arbetet. I stället för fagra ord vill man se fakta och gärna i numerisk eller åtminstone strukturell form.

Läs artikeln

Sanktions­kontroller och villkors­ändringar präglade året

Till följd av kriget i Ukraina beslutade EU våren 2022 att införa sanktioner mot Ryssland.

Läs artikeln