Utvecklingen av gemensamma upphandlingar

När det gäller konkurrens­utsättningen i Handels gemen­samma upp­hand­lingar var 2022 något lugnare än året innan. Antalet nya gemensamma upphandlingar var 35 (12 ramavtal, 4 dynamiska upphandlingssystem, 19 små upphandlingar). Det under­tecknades 527 kontrakt. Vi behandlade 328 ansökningar om deltagande i dynamiska upphandlings­system. Det gjordes 102 kontrakts­ändringar.

Vid utgången av 2022 erbjöd Hansel kunderna 73 ramavtal och 47 dynamiska inköps­system. Därtill fanns det 26 små upphandlingar. Antalet kontrakts­leverantörer uppgick till 981, av dem var andelen små och medelstora företag 56 procent. Kontrakt­leverantörerna hade över 3 000 under­leverantörer.

Gemensamma upphandlingar enligt kategori

Tusen euro 2022 2021 2020 2019 2018
Kategori
Fordons- och logistik­tjänster 80 095 97 471 102 520 97 113 93 457
Expert­tjänster 151 800 127 634 143 459 135 006 106 406
Livs­medel- och restaurang­tjänster 94 586 86 308 76 128 25 779 25 199
Energi 212 886 107 122 63 107 82 381 87 199
HR- och häls­o­vårds­tjänster 113 777 90 690 73 435 78 008 73 560
IT-utrust­ning 112 903 90 937 89 826 76 275 87 409
Inred­ning och kontors­tjänster 86 375 84 006 60 214 44 944 60 414
Dator­sals­tjänster och ut­rust­ning 34 184 45 361 60 997 60 279 58 522
Rese- och mötes­tjänster 59 437 20 477 25 313 97 917 87 324
Program­vara 167 933 115 136 62 084 53 450 44 871
Ren­görings­tjänster och ren­görings­material 54 683 52 079 46 323 39 232 36 132
Ekonomi- och finans­tjänster 73 579 66 398 56 880 52 105 64 224
Data­kommuni­kation 47 754 34 811 25 714 32 156 45 732
Säker­hets­teknik och -tjänster 33 280 33 112 29 969 25 028 24 764
Samman­lagt 1 323 273 1 051 541 915 970 899 673 895 213

Kategori­indelningen inom upphandling ändrades i samband med organisations­ändringen hösten 2019. Numera finns det 14 kategorier i stället för 17. I redovisningen har uppgifterna förts in retroaktivt under de nya kategorierna.

Ramavtal, top 15

Tusen euro 2022
Återförsäljning av MS-licenser 159 381
IT-konsul­tation 106 396
El 101 848
Livs­medel och nonfood-produkter 85 355
Företags­hälsovårds­tjänster 81 447
Bränsle 76 178
Datorer 71 248
Utrustnings­leasing 67 432
Läro­medel 41 775
Städ­tjänster 36 133
Bränsle­anskaffningar på bensin­stationer 29 474
Personal­tjänster 28 207
Kommuni­kations­tjänster 25 836
Bilar 24 663
Mobil­terminaler 20 254
Övriga sammanlagt 367 647
Sammanlagt 1 323 273

Enklare gemensam upphandling

För att hjälpa kunderna att använda sig av gemensamma upphandlingar ordnade Hansel infomöten om mini­upphand­lingarna och webb­seminarier. Vi utvecklades Stöd för upphandlingar-enhetens verksamhets­modell och utökade personal­mängden för att bättre än tidigare kunna garantera kunderna till­räckligt stöd i mini­tävlingarna. Under 2022 bistådde enheten Stöd för upp­handlingar kunder i 127 mini­konkurrens­utsättningar (119 år 2021). Kund­tillfreds­ställelsen med stödet för mini­upphand­lingar var 4,61.

I slutet av 2021 lanserade vi den avgiftsfria assistenten för mini­upphand­lingar som ska göra det enklare för kunderna att upphandla. Assistenten för mini­upphand­lingar gör det enklare för våra kunder att konkurrens­utsätta de dynamiska upphandlings­systemens interna konkurrens­utsättningar och små upphandlingar. Med hjälp av Hansels färdiga underlag i tjänsten tar kunden fram en anbuds­begäran och skickar den till leverantörerna. Leverantörerna lämnar anbuden direkt till kunden via tjänsten och kunden kan välja leverantör i tjänsten. Tjänsten genererar då automatiskt de besluts­handlingar som behövs och skickar dem till leverantören.

”Under 2022 anlitade kunderna Assistenten mer än tidigare i mini­konkurrens­utsättningar och i samband med små upphandlingar.”

Under året anlitade kunderna Assistenten mer än tidigare i mini­konkurrens­utsättningar och i samband med små upphandlingar. Det genomfördes 153 interna konkurrens­utsättningar inom dynamiska upphandlings­system (16 år 2021). Mest konkurrens­utsattes upphandlingar av inhyrning av social- och hälsovårds­personal, datorer och företags­hälsovård. Värdet för upphandlingar som genom­fördes med hjälp av assistenten ökade mång­dubbelt och uppgick till 70 miljoner euro (4 miljoner euro 2021).

Under året konkurrens­utsattes 119 små upphandlingar (108 år 2021). Mest konkurrens­utsattes möbler för kontors­lokaler, kommunikations- och marknads­förings­tjänster och små upphandlingar för ledarskap och IT-konsultation. Värdet för små upphandlingar ökade med mer än en tredjedel till 4,2 miljoner euro (3 miljoner euro 2021).

Förstudier om nya gemensamma upphandlingar och kundernas upphandlings­behov

Under 2022 genomförde vi ett flertal förstudier om nya gemen­samma upphandlingar. Bland annat klargjorde vi kundbehoven i anslutning till ett dynamiskt upphandlings­system för livsmedel, värme­pumpar och vind­kraft, laboratorie­material och städ­utrustning. Av dessa beslutade vi att införa en ny gemensam upphandling av laboratorie­material (DPS). Vi beslutade att inkludera städ­utrustningen i följande gemensamma upphandling av renhållnings­material som konkurrens­utsätts under 2023. Gällande de övriga förhands­studierna konstaterade vi att det inte finns förut­sättningar för en gemensam upphandling i det här skedet. För fordons­upphand­lingarnas del utredde vi särskilt utvecklingen av säkerhets­myndigheternas behov.

I slutet av 2022 beslutade vi att inleda ett strategiskt projekt för att utreda möjligheterna till gemensamma upphandlingar inom social- och hälso­vården. Projektet inleds i början av 2023.

Leverans­svårigheter och pris­ändrings­tryck inom gemesamma upphandlingar

Följderna av pandemin och kriget i Ukraina åter­speglades i de gemensamma upphandlingarna 2022. Några kontrakts­leverantörer hade leverans­svårigheter. Dessutom steg trycket kraftigt på prisökning av produkter och tjänster inom flera områden, bland annat till följd av pris­förhöjningarna på råvaror och bränsle samt på grund av de logistiska utmaningarna.

Hansel diskuterade aktivt eventuella lösningar med kontrakts­leverantörer. Vi behövde inte avsluta ett enda kontrakt på grund av leverans­svårigheter eller en ohållbar prisnivå. Flertalet av Hansels gemensamma upphandlingar omfattar ett pristak för avtals­perioden och pris­ändrings­nivån hölls huvud­sakligen i enlighet med kontrakts­villkoren.

De exceptionella för­hållandena och pris­trycket orsakade förändringar inom vissa branscher som Hansel inte kunde förutse i samband med anbuds­begäran och som inte heller leverantörerna kunde förutse och beakta när de tog fram sina anbud. För att de oförutsägbara förändringarna av för­hållandena inte skulle leda till att det blev oskäligt för kontrakts­leverantörerna att uppfylla sina kontrakts­skyldigheter genom­fördes pris­ändringar på viss tid för vissa gemensamma upphandlingar. Kontrakt­sändringar genomfördes i de gemensamma upphandlingarna av kontors­material, renhållnings­material, livsmedel och flytande helium.

Till följd av ändringarna kunde kontrakten fortgå och leveranserna säkrades. Vi bedömer att för­höjningarna på viss tid varken kommer att påverka värdet av avtals­periodens gemensamma upphandlingar eller den allmänna karaktären.

Nyttjande­plikten i statens gemensamma upphandlingar och den samordnande gruppen för samordnad upphandling

Finans­ministeriet tillsatte i augusti 2021 en arbetsgrupp med uppgift att:

 • bedöma och bereda åtgärder i syfte att utveckla stats­förvaltningens gemensamma upphandling och hur statsrådets förordning och finans­ministeriets beslut om gemensam upphandling ska preciseras
 • utreda och bedöma hur och med vilka verktyg kontrakt som omfattas av nyttjande­plikten i fråga om gemensam upphandling i fort­sättningen ska följas upp och
 • utreda Hansels möjligheter att kvalitets­revidera leverantörer inom gemensamma upphandlingar bland annat i anslutning till de samhälleliga syften som anges i ram­avtalen.

Arbets­gruppens arbete slutfördes i slutet av 2022. Utgående från arbetsgruppens förslag revideras statsrådets och finans­ministeriets beslut den 8.9.2022. Det lades inte till nya gemensamma upphandlingar till beslutet om nyttjandeplikt. Finans­ministeriet strök bränsle­tankningarna i beslutet om nyttjande­plikt tidigare under sommaren.

Finans­ministeriet tillsatte den 20.12.2022 en samordnande grupp som ska utveckla stats­förvaltningens gemensamma upphandlingar för mandat­perioden 1.1.2023–31.12.2024. Arbets­gruppens mål är att:

 • skapa en kanal för ämbetsverk och institutioner i vilka dessa kan föra fram sina behov och förväntningar gällande utvecklingen av gemensamma upphandlingar i den gemensamma diskussionen med finans­ministeriet och Hansel
 • erbjuda finans­ministeriet en tydlig process för styrningen av innehållet i gemensamma upphandlingar
 • ge Hansel möjlighet att i bred utsträckning informera i frågor som gäller gemensam upphandling och
 • stärka myndigheternas ställning i utvecklingen och styrningen av innehåll i gemensamma upphandlingar och möjliggöra att ämbets­verkens behov gällande gemensamma upphandlingar bättre beaktas.

Hansels kategori­direktör Susanna Närvänen är medlem i arbets­gruppen och enhets­chef Mervi Olkinuora ingår i sekretariatet.

 

Undersökning om fördelarna med offentliga upphandlingar

Som ett led i statsrådets utrednings- och forskningsplan 2022 inleddes ett projekt om kostnadseffektivitet i gemensamma upphandlingar. Undersökningen genomförs på uppdrag av Statens ekonomiska forskningscentral VATT, Hanken, Lapplands universitet och Aalto-universitetet på uppdrag av finansministeriet. Syftet med undersökningen är att generera och erbjuda beslutsfattare ny och lätt tillgänglig information om kostnadseffekterna av gemensamma upphandlingar.

I undersökningen utreds kostnadseffekterna både empiriskt och utifrån priserna och processkostnaderna. Forskningsfrågorna som ställs i undersökningen är:

 1. Ger en centralisering av upphandlingar kostnadsbesparingar i eurobelopp via avtalspriser och uppnås skalavkastning vid konkurrensutsättning av större mängder, det vill säga nås lägre enhetspriser (så kallad economies of scale)?
 2. Ger en centralisering av upphandlingen kostnadsbesparingar i eurobelopp via processkostnader och minskar den totala arbetsmängden för inköpscentralerna via gemensam upphandling?
 3. Främjas uppföljningen av de upphandlande enheternas upphandlingar under avtalsperioden och styrningen av upphandlingarna av att en inköpscentral anlitas?
 4. Hur påverkar olika konkurrensutsättningmetoder (bland annat traditionella ramavtal, DPS-förfarande, egen upphandling) i samband med gemensamma upphandlingar parternas (upphandlande enhet, inköpscentral) processkostnader?

Hansel stöder kraftigt forskningen och deltar i undersökningens styrgrupp.

Skriva ut

Intressant för dig

Kunderna deltar i ut­veck­lingen av våra digitala tjänster

Offentliga upphandlingar är inte alltid okomplicerade och redan terminologin kan ofta kännas främmande för den som endast sällan upphandlar.

Läs artikeln

Antti förde med sig kunskap om konkurrens och karteller till Hansel

Chefen för kartellövervakning vid Konkurrens- och konsumentverket Antti Norkela kom i februari 2022 till Hansel för en arbetsrotation på ett år.

Läs artikeln

Intressent­grupperna värde­sätter Hansel­med­arbetarnas kunskaper om juridik och konkurrensutsättning

Hansel följer regelbundet upp kund- och leverantörsnöjdheten.

Läs artikeln