Antti förde med sig kunskap om konkurrens och karteller till Hansel

Chefen för kartell­över­vakning vid Konkurrens- och konsument­verket Antti Norkela kom i februari 2022 till Hansel för en arbets­rotation på ett år. Antti, som har jobbat ett tjugo­tal år med konkurrens­frågor, hade under sin karriär också löst många fall i anslutning till offentliga upp­hand­lingar och ville nu lära sig mer.

Hansel som stor inköps­central kändes som ett utmärkt ställe att fördjupa sin för­ståelse för offentlig upp­handling på. Antti hade bekantat sig an aning med Hansel redan före arbets­rotationen. Han hade ju lärt känna några Hansel­med­arbetare i arbets­grupperna kring grå ekonomi, bägge sidor hade bedrivit sam­arbete om utbild­ning och även i sam­band med till­synen hade Hansels kon­kurrens­utsätt­ningar blivit bekanta under karriärens gång. Antti var själv aktiv med att ordna sin arbets­rotation och tänkte att ett år skulle vara till­räckligt för att tillägna sig det nya. Hos oss fick Antti titeln ut­veck­lings­chef och hans arbete gick långt­gående också ut på att öka kunskaperna om konkurrens och karteller hos Hansel.

”Antti var själv aktiv med att ordna sin arbets­rotation och tänkte att ett år skulle vara till­räckligt för att tillägna sig det nya.”

”Ett nytt perspektiv på bekanta ämnen har gett mycket. Det har varit intressant att spegla sina egna erfaren­heter mot hur det ser ut här på köparens sida”, berättar Antti om sina upplevelser under de sista veckorna av arbets­rotationen.

Under året var han intensivt med om att följa upp kon­kurrens­utsätt­ningen av mobila terminaler och uppdaterade bland annat anvisningen som Hansel­med­arbetarna använder för bekämpning av grå ekonomi. Antti organiserade också en synner­ligen omfattande serie av interna utbild­ningar och möten:

2022

 • 21.4 Upphand­lingar och konkurrens, deltagare enheten för konkurrens­utsättning
 • 12.5 Upphand­lingar, konkurrens och konkurrens­utsättning, del­tagare hela personalen
 • 17.5 KKV:s kartell­över­vakning och upp­handling, del­tagare enheten för utveck­ling av upp­handlings­verksam­heten
 • 6.6 Tarja Valsi, Tommi Lehtinen och partner, Skatte­förvalt­ningen: Risker med grå ekonomi och offentlig upp­handling, deltagare hela personalen
 • 14.6 FPA:s rehabiliterings­upphandling och konkurrens, deltagare enheten för konkurrens­utsättning
 • 8.9 Upphandling och betydelsen av konkurrens­utsättning, kundmöten: säkerhets­myndigheternas nätverk
 • 13.10 Kund­webb­seminar, med­verkande Anni Vanonen från KKV:s över­vakning av upphand­lingar
 • 11.11 Jan Jääskeläinen, KKV: Konkurrensens plats och betydelse i offentliga upp­hand­lingar, observationer om upp­hand­lings­data, del­tagare hela personalen
 • 17.11 Vilhelmiina Ihamäki, KKV: Gemen­samma anbud och under­leverans, del­tagare enheten för konkurrens­utsättning
 • 17.11 Aapo Aaltio och Riku Buri, KKV: Statistiska metoder och avslöjande av karteller med hjälp av upp­handlings­data, del­tagare hela personalen

2023

 • 13.1 Upp­handlings­data, insamling och analyserings­möjligheter ur konkurrens­perspektiv, Hansels och KKV:s analytiker och ekonomister träffas
 • 19.1 Karteller, upp­hand­lingar och köpare, del­tagare hela personalen

Intressanta samtal är saltet i arbets­rotationen

Antti berättar att han kände sig varmt välkommen och att allt förlöpte bra trots att han först var fundersam när det gällde att komma till en ny organisation i början av hybrid­tiden:

”Jag har varit verkligen glad över hur intresserade kollegorna har varit av mitt kompetens­område och hur mycket jag har fått respons till exempel om mina presentationer. Med­arbetarna har funnits där för mig och varit redo att berätta om sina jobb och erfaren­heter av upp­hand­lingar vilket jag har upplevt som mycket värde­fullt.”

Arbets­rotation kan Antti verkligen rekommendera. Han tror att samarbetet i fort­sättningen kommer att vara ännu intensivare när man har blivit bekant med varandra. Antti hoppas också att han även i fort­sättningen ska ha mångsidig nytta av sina kunskaper om offentlig upphandling när han snart åter­vänder till sin arbets­plats.

”Min tanke om att ökad kunskap och före­byggande spelar en viktig roll i bekämp­ningen av grå ekonomi har stärkts tack vare de fina samtal jag fört hos Hansel”, sammanfattar Antti sina tankar.”

Skriva ut

Intressant för dig

Vi arbetar etiskt och uppfyller kraven

Ett av insats­områdena i integrations­strategin har gått ut på att iaktta hög etiskhet och överens­stämmelse med kraven i verksam­heten och att aktivt framhäva detta i sam­arbetet med kunder och leverantörer.

Läs artikeln

Hansel.fi: Principer för affärsverksamheten

Som inköps­central baserar sig vår verksamhet kraftigt på för­troende.

Läs artikeln opens in a new tab

Personal­statistik

Nyckel­tal om personalen och andra statistik­upp­gifter

Läs artikeln opens in a new tab