Coachningen i kommunikation fördes samman och inspirerade

Arbetet med intressent­grupperna är en viktig del varje Hansel­med­arbetares arbete. Offentlig upp­handling är varken enkelt eller lätt så vi behöver goda kommunikations­färdigheter för att kunna berätta om våra tjänster på ett begripligt sätt.

Hansel-akademin är vårt bolags utbildnings­program som under de senaste åren har redan erbjudit en bred grupp av experter tre studie­perioder i kommunikation: coachning att skriva och att uppträda samt PowerPoint-träning. Dessutom har cheferna hämtat in nya idéer ur coachningen för kommunikation inom arbets­gemenskapen under hybridtiden och ledningen för strategi­kommunikationen då den nya perioden började.

”I alla grupper finns det personer som aldrig tidigare har träffats ansikte mot ansikte.”

Träningen i kommunikation började beredas våren 2022 genom kon­kurrens­utsätt­ning av partnern. Vi fick själva agera pilot­projekt för vår DPS för kommunikations- och marknads­förings­tjänster då vi separat som två mini­upp­hand­lingar konkurrens­utsatte reklam­byråns tjänster och kommunikations­coachningen. Till partner valdes Ahjo Communications vars coachar Eva Torra och Laura Vuorio-Kuokka kom att bli bekanta med nästan alla Hansels med­arbetare.

Coacharna i huset sammanlagt 17 arbets­dagar

Det ordnades 11 träningar i att uppträda och nästan hundra av våra experter deltog i dem. Närmare 70 med­arbetare samlades till fem coachningar för att lära sig skapa bättre PowerPoint-presentationer. I alla grupper finns det personer som aldrig tidigare har träffats ansikte mot ansikte. Förutom själva sakinnehållet är det alltså särskilt värdefullt att vi äntligen igen, efter en paus på några år, kunde ordna utbildning på kontoret där man också träffade sina kollegor.

Cheferna deltog i coachningen i kommunikation i arbets­gemenskapen i september och oktober. Som fortsättning på dessa ordnades det i februari 2023 en ut­veck­lings­dag för företags­kulturen som baserade sig på det värde­arbete som utförts tidigare inom Hansel. Även lednings­gruppens coachning i strategi­kommunikation ordnades i oktober 2022.

Utgående från responsen som samlades in om coachningen var den nödvändig och man upplevde att kunskaperna i kommunikation hade för­bättrats. Vi hoppas att tipsen vi fick ska framträda som än tydligare kommunikation än tidigare för alla våra intressent­grupper.

Skriva ut

Intressant för dig

Intressent­grupperna värde­sätter Hansel­med­arbetarnas kunskaper om juridik och konkurrensutsättning

Hansel följer regel­bundet upp kund- och leverantörs­nöjdheten.

Läs artikeln

Arbets­tillfreds­ställelsen har förblivit på en god nivå

I enkäten om arbets­gemenskapen, som genom­fördes i början av hösten, utredde vi personalens väl­befinnande i arbetet inom fem del­områden.

Läs artikeln

Mot en ny strategi­period

Våren 2022 inledde Hansel bered­ningen av den nya strategin i ett mycket instabilt världs­politiskt läge.

Läs artikeln