Mot en ny strategi­period

Våren 2022 inledde Hansel beredningen av den nya strategin i ett mycket ostabilt världs­politiskt läge. Vi hade något så när klarat av corona­pandemin när Ryssland i februari angrep Ukraina. Krigets följder påverkade även Hansel på många olika sätt, bland via sanktionerna, pris­för­höjningarna och energi­krisen. I detta läge inleddes Hansels remiss­debatt som ett flertal intressent­grupper deltog i.

Bolagets lednings­grupp ansvarade i huvudsak för berednings­arbetet men även personal­gruppen som personalens representant samlade spelade en viktig roll i beredningen av strategin. Hansels styrelse godkände bolagets nya strategi på sitt samman­träde i oktober. Den nya strategin fick namnet tillväxt­strategi och den sträcker sig ända fram till 2026. Tillväxt­strategin är en fortsättning på den tidigare integrations­strategin enligt vars rikt­linjer vi började betjäna hela den offentliga sektorn. Under integrations­perioden skapade vi ramarna för tillväxten och konkurrens­utsatte kontrakten om gemensamma upphandlingar som nu huvud­sakligen är färdiga att tas i bruk.

”Visionen är att vara kundens primära upphandlings­partner och strategin fokuserar på tilläggs­värdet som kunden får.”

Målet för tillväxt­strategin är att nå en tillväxt på en halv miljard euro för de gemensamma upp­handlingarna och vända rörelse­resultatet mot det positiva. Visionen är att vara kundens primära upp­handlings­partner och strategin fokuserar på tilläggs­värdet som kunden får.
Vår verksamhet ska vara etisk och effektiv och samtidigt erbjuda en utmärkt service­upplevelse. Hållbarhets­arbetet är vårt trumfkort även i fort­sättningen, under strategi­perioden koncentrerar vi oss särskilt på över­vakningen av hållbarhets­kraven och på att informera om hållbarhets­arbetet. Målbilden för personal­perspektivet är: ”Vi kan, vi värdesätter, vi talar och vi trivs”.

Skriva ut

Intressant för dig

Verkställande direktören har ordet

År 2022 var ett synnerligen exceptionellt år. Hos oss har det här tagit sig uttryck i ett flertal nya arbets­skeden i upphand­lingarna. Den drastiska förändringen av världsläget har gjort oss till experter på sanktioner och pris­öknings­tryck.

Läs artikeln

Hansel – offentliga sektorns inköpscentral

Hansel är ett icke-vinst­drivande bolag vars mål är att öka produktiviteten i den offentliga sektorn genom verknings­fulla upp­handlingar.

Läs artikeln

Nyckeltal

Läs mer om nyckeltalen för Hansels verksamhet.

Läs artikeln