Hansel – offentliga sektorns inköpscentral

Hansel är ett icke-vinstdrivande aktiebolag vars mål är att öka produktiviteten i den offentliga sektorn genom verkningsfulla upphandlingar. Hansels kunder är ministerierna och deras ämbetsverk, kommunerna, välfärdsområdena, Keva och församlingarna samt sådana offentligrättsliga organ som är underställda staten eller kommunerna. Genom en lagändring i juli 2022 blev välfärdsområdena kunder hos bolaget.

Hansel ägs av staten (65 %) och Finlands Kommunförbund (35 %). Bolagets roll och uppgift som inköpscentral har fastställts i lagstiftningen om offentlig upphandling, lagen om Hansel Ab och statens upphandlingsstrategi. Finansministeriet handhar ägarstyrningen av bolaget.

”Hansels mål det är att öka produktiviteten i den offentliga sektorn genom verkningsfulla upphandlingar.”

Bolaget finansierar verksamheten genom att ta ut serviceavgifter för gemensam upphandling av leverantörerna och sälja expert­tjänster. Service­avgiften, som baserar sig på genomförda upphandlingar, kan uppgå till högst 1,50 procent. År 2022 var den genomsnittliga service­avgiften 0,83 procent (2021: 0,88 procent).

Hansels egna upphandlingar uppgick till 3,9 miljoner euro 2022. Bolaget upphandlar genom gemensam upphandling alltid då det är möjligt. Om inga ramavtal eller dynamiska inköpssystem som lämpar sig för upphandlingen är tillgängliga, görs upphandlingen enligt bolagets processer.

 

Skatte­avtryck

2022 2021 2020 2019
Om­sätt­ning, tusen euro 14 260 12 273 11 465 11 148
Rörelse­vinst, tusen euro –⁠338 –⁠1 268 –⁠1 756 –⁠864
Balans­omslutning, tusen euro 24 709 26 655 13 044 14 688
Betalda och redovisade skatter, tusen euro 5 562 4 698 4 330 4 111
Inves­teringar, tusen euro 41 0 0 34

 

Organisation

Hansels organisation utgörs av en personal på 128 experter. Styrelsen väljs av bolags­stämman. Styrelse­ordförande är diplom­ingenjör Anna-Maija Karjalainen. Styrelsen har ytter­ligare fyra ledamöter: vice verk­ställande direktör Timo Reina, Finlands Kommun­förbund rf (vice ordförande) fram till den 13.4.2022, head of procurement Antti Laakso, Aalto-universi­tetet, stads­direktör Johanna Luukkonen, Hyvinge stad och general­direktör Antti Koivula, Arbets­hälso­institutet. Bolags­stämman valde vice verk­ställande direktör Hanna Tainion, Finlands Kommun­förbund rf, till ny vice ordförande den 28.4.2022. Dessutom deltar Minna Isoherranen som representant för personalen med närvaro- och yttranderätt i styrelsens samman­träden. Styrelse­ledamöterna är inte med i den operativa ledningen för bolaget.

Hansels lednings­grupp utses av styrelsen på fram­ställan av verk­ställande direktören. I slutet av 2022 bestod lednings­gruppen av sex personer utöver verk­ställande direktören: verk­ställande direktör Anssi Pihkala (f. 1963), ekonomi­direktör Kirsi Koivusaari (f. 1966), direktören för juridiska ärenden Eija Kontuniemi (f. 1966), kunddirektör Maritta Mäkelä (f. 1965), kategori­direktör Susanna Närvänen (f. 1963) och direktören för den digitala affärs­verksam­heten Mikko Saavalainen (f. 1979). Fram till den 31.3.2022 var Raili Hilakari (f. 1953) vice verk­ställande direktör och medlem i lednings­gruppen. Efter Raili Hilakaris pensionering har det inte utsetts en ny vice verk­ställande direktör för bolaget men styrelsen utnämnde kategori­direktör Susanna Närvänen till ställ­företrädare för verk­ställande direktören.

I utnämningen av bolags­styrelsen och lednings­gruppen iakttas statens principer för ägarstyrning, som säker­ställer bland annat jämlikhet och jämställdhet. I sitt besluts­fattande följer Hansel finska aktie­bolags­lagen och Hansels bolags­ordning. Bolagets huvudkontor finns i Posthuset i Helsingfors. Hansel bedriver inte verksamhet utomlands.

Hansel är medlem i

  • Finnish Business & Society, FIBS
  • Helsingforsregionens handelskammare
  • Julkisten hankintojen yhdistys ry
  • Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
  • Procom viestinnän ammatti­laiset ry
  • Interna revisorer rf
  • Suomen liike­matka­yhdistys
  • Finlands Inköps- och Logistikförening

Affärsverksamhet

Hansels affärs­verksamhet är indelad i tre sektorer: gemen­samma upp­handlingar, konkurrens­utsättnings­service och tjänster för utveckling av upp­handlings­verksamheten. Inköps­centralen främjar med sin verksamhet den offentliga för­valtningens produktivitet, upp­handlingar av god kvalitet och opartiskt bemötande av leverantörerna. Hansels mål är att ordna anbuds­förfarandena på så sätt att marknaden fungerar effektivt och det uppstår konkurrens.

Risker för­knippade med bolagets affärs­verksamhet kartläggs regel­bundet tillsammans med en extern risksakkunnig. Risk­kart­läggningen och åtgärderna i anslutning till riskerna läggs fram för styrelsen med ungefär sex månaders intervall.

 

Hansels affärsområden

Gemensamma upphandlingar

Med gemensamma upphandlingar avses ramavtal och dynamiska inköps­system, som Hansels kunder kan skaffa produkter och tjänster via. I upp­handlings­kontrakten anges de allmänna villkoren, till exempel upp­handlings­objektet, priserna och parternas ansvar och skyldig­heter. Genom att använda Hansels kontrakt kan kunden säker­ställa att en upphandling är lagenlig och att kundens rättig­heter tryggas i kontrakts­villkoren samt underlätta kontrakts- och leverantörs­hanteringen. Vid gemensamma upp­handlingar granskar Hansel leverantörernas lämplighet och övervakar också att leverantörerna fullgör sina kontrakts­åtaganden och samhälls­åtaganden under kontrakts­perioden samt kontrollerar att leverantören är solvent.

Besparingar uppkommer genom att Hansel på en gång upphandlar en till­räckligt stor volym av produkter och tjänster för så många kunder som möjligt. Gemensamma upp­handlingar inbringar betydande besparingar för den offentliga sektorn såväl vad gäller priser som process­kostnader för upp­handlingar.

Konkurrens­utsättnings­service

Konkurrens­utsättnings­service behövs då det inte finns ett upp­handlings­kontrakt om föremålet för upp­handlingen. Hansels konkurrens­utsättnings­konsulter och jurister är väl insatta i offentlig upp­handling, konkurrens­utsättning och kontrakts­rätt. Genom att anlita expert­tjänster kan kunden förvissa sig om att upp­handlingarna konkurrens­utsätts enligt reglerna, med bästa möjliga kontrakts­villkor och med hänsyn till pris, kvalitet och håll­barhets­frågor. Detta frigör kundens arbetstid för andra uppgifter, minskar den upphandlande enhetens risker och främjar spridning av bästa praxis.

Utveckling av upphandlings­verksamhet

Hansels utvecklings­tjänster främjar effektiviteten och effekten av kundernas upp­handlings­verksamhet. Utvecklings­cheferna spelar huvud­rollen i hanteringen av kund­uppdrag, men bakom sig har de hela den samlade sak­kunskapen på Hansel. Utvecklings­tjänsterna kan hänföra sig till att lösa ett problem i kundens upp­handlings­verksamhet eller det kan vara fråga om över­gripande analys, utveckling och förändrings­ledning vid styrning, organisering eller genomförande av upp­handling samt coachning av personalen. Varje enskilt utvecklings­uppdrag utformas enligt kundens önskemål och genomförs i nära sam­arbete med kunden.

Skriva ut

Intressant för dig

Verkställande direktören har ordet

År 2022 var ett synnerligen exceptionellt år. Hos oss har det här tagit sig uttryck i ett flertal nya arbetsskeden i upp­handlingarna. Den drastiska för­ändringen av världsläget har gjort oss till experter på sanktioner och pris­öknings­tryck.

Läs artikeln

Utvecklingen av gemensamma upphandlingar

När det gäller konkurrens­utsättningen i Handels gemen­samma upp­handlingar var 2022 något lugnare än året innan.

Läs artikeln

Mot en ny strategi­period

Våren 2022 inledde Hansel beredningen av den nya strategin i ett mycket instabilt världspolitiskt läge.

Läs artikeln