Säkerheten hos Hansel

År 2022 var en tid av för­nyelse för Hansels säker­hets­funktioner. Säker­hets­frågornas betydelse har fram­hävts när världen har för­ändrats och vi för­nyade vårt eget säker­hets­team så att vi bättre än tidigare kan bemöta ut­maningarna i säker­hets­miljön.

I och med omändringen bytte data­skydds­gruppen sitt namn till säker­hets­gruppen. Gruppen har som uppgift att stöda Hansels experter inom de olika del­områdena för säker­het, bland annat bered­ningen av gemen­samma upp­hand­lingar. Teamet ansvarar dessutom också för ut­veck­lingen av bolagets säker­hets­rutiner och upp­rätt­hållandet av säker­hets­kompetensen.

Säkerhets­arbete för kunden

Målet för vårt säkerhets­arbete är att alla våra system är så funktions­säkra och säkra att använda som möjligt. Våra kunder kan också förlita sig på att väsentliga säker­hets­aspekter har beaktats i kon­kurrens­utsätt­ningarna vid gemen­samma upp­hand­lingar och att de villkor och bilagor som kunderna utnyttjar i kon­kurrens­utsätt­ningen har beretts med sak­kun­skap och är aktuella.

”Väsentliga säker­hets­aspekter har beaktats i kon­kurrens­utsätt­ningarna vid våra gemen­samma upp­hand­lingar.”

Under 2022 satsade vi mer än tidigare på bered­skap och hanteringen av konti­nuiteten. Vi deltog första gången i Taisto-övningen som Kyber­säker­hets­centralen ordnade och vars syfte det är att öva på olika undantags­tillstånd och testa organi­sationens förmåga att besvara även nya hot. Övningen gick fint och gav oss tilltro till att vi har gjort rätt och att vi ska fort­sätta framåt på samma sätt.

Vi anser också att det är viktigt att sam­arbeta och dela infor­mation och under året deltog vi också i ett flertal sam­arbets­projekt för att utveckla data­skyddet och data­säker­heten särskilt med tanke på upp­hand­lingarna.

 

Skriva ut

Intressant för dig

Vi arbetar etiskt och uppfyller kraven

Ett av insats­områdena i integrations­strategin har gått ut på att iaktta hög etiskhet och över­ens­stämmelse med kraven i verksam­heten och att aktivt fram­häva detta i sam­arbetet med kunder och leverantörer.

Läs artikeln

Utvecklingen av gemensamma upphandlingar

När det gäller kon­kurrens­utsätt­ningen i Handels gemen­samma upp­hand­lingar var 2022 något lugnare än året innan.

Läs artikeln

Beredskapen i Hansels verksamhet

I enlighet med sin strategi säker­ställer Hansel sin egen verk­sam­hets kontinuitet och stärker sin roll i sam­arbetet med intressent­grupperna i fråga om bered­skapen i sam­band med upp­hand­lingar.

Läs artikeln