Ekonomi­förvalt­ningens system för­nyades

År 2022 var arbets­drygt för Hansels ekonomi­team eftersom det långa projektet för att förnya ekonomi­förvalt­ningens system full­följdes. För­beredel­serna för en kon­kurrens­utsätt­ning inleddes redan 2021 på hösten genom att anbuds­begäran skickades ut strax före års­skiftet. Innan detta hade vi fört marknads­dialoger med tio leveran­törer. Kon­kurrens­utsätt­ningen genom­fördes i ett öppet för­farande och det lämnades tre anbud inom utsatt tid. Upp­hand­lings­objektet var komplext med ett flertal integrationer som troligtvis minskade leverantörernas intresse att lämna anbud, vi förv­äntade oss nämligen flera anbud. Till vinnare utsågs Azets Insight Oy som vi inledde ett ibruktagningsprojekt med i april efter bok­sluts­brådskan.

Under våren arbetades det särskilt med definitioner och rapport- och kalkylerings­under­lag anlades. Vårt digitala team genom­förde en anmärknings­värd del av integreringen under sommaren och på hösten överförde vi gammal data i det nya systemet, i oktober var det dags att börja använda det nya systemet. Med beaktande av projektets storleks­klass är vi på alla sätt nöjda med hur projektet framskred — tid­tabellen och budget­ramarna höll. Löne­betalningen i oktober hade vi för säkerhets skull tidigare­lagt med en dag men även den gick alldeles enligt plan.

I kon­kurrens­utsätt­ningen hade vi gett sådana service­producenter kvalitets­poäng som också kunde erbjuda ekonomi­förvaltnings­tjänster. Vår tanke var att ut­lokalisera en del av arbetet och därför vanns kon­kurrens­utsätt­ningen av ett företag som också erbjuder sådana tjänster. Sålunda startade vi genast efter ibruktagningsprojektet ett mindre projekt för en delvis ut­lokali­sering av ekonomi­för­valtningens arbets­uppgifter med Azets service­team. Nu framskrider även ut­lokaliserings­projektet och det börjar uppstå rutiner. Ut­lokali­seringen inverkade inte på samman­sättningen av Hansels ekonomi­team eftersom arbetet tidigare hade utförts av en inhyrd arbets­tagare som vi kunder erbjuda anställning åt inom ett annat område. Spänning för teamet medför det första bok­slutet som ska göras med de nya systemen och delvis med ny ansvars­fördelning.

Skriva ut

Intressant för dig

Resultaträkning

Läs artikeln

Balansräkning

Läs artikeln

Finansierings­analys

Läs artikeln