Resultat­premien sporrar personalen

Det är bolagets styrelse som årligen beslutar om Hansels resultat­premier. Hansel­personalens totala resultat­premie 2022 kan uppgå till högst 15 procent av årslönen. Resultat­premien bestäms utgående från kontrakts­användningen, kund­nöjdheten och den individuella arbets­prestationen.

Resultat­premien betalas i samband med april­lönen följande år och endast till arbet­stagare som vid tid­punkten för löne­betalningen är anställda hos bolaget. Arbets­tagarna kommer med i resultat­premie­systemet efter prövo­tiden och visstids­anställda arbets­tagare omfattas inte av resultat­premie­systemet. Resultat­premien för arbets­tagare som går i pension betalas emeller­tid till den del som dessa har arbetat under året. Arbets­tagare har rätt till resultat­premie under moderskaps- eller faderskaps­ledigheten för den tid som arbets­tagaren får lön. I övrigt omfattas inte arbets­tagare på familje- eller annan ledighet av premie­systemet. Sjuk­ledighet minskar inte rätten till resultat­premie.

”Resultat­premien bestäms utgående från kontrakts­användningen, kund­nöjdheten och den individuella arbets­prestationen.”

Hansels arbets­tagare kan dessutom få en engångs­premie för en särskilt god prestation. Beloppet ligger mellan 300–3 000 euro. Verk­ställande direktören beslutar om beviljande av engångs­premien på förslag av arbets­tagarens chef. Premien betalas efter löne­betalningen som följer på följande betalning efter beviljandet.

Hela resultat­premien för Hansels lednings­grupp kan 2022 uppgå till högst 15 procent av årslönen, utgående från en exceptionellt god arbets­prestation kan resultat­premien maximalt uppgå till högst 30 procent av årslönen. Resultat­premien bestäms utgående från kontrakts­användningen, kund­nöjdheten och den individuella arbets­prestationen. Premien baserar sig på hur lednings­gruppen har lyckats med att

  1. genomföra integrations­strategin
  2. skapa en ny strategi och
  3. främja håll­barheten.
Skriva ut

Intressant för dig

Personal­statistik

Nyckel­tal om personalen och andra statistik­upp­gifter.

Läs artikeln

Vad avslöjar personal­siffrorna?

Vår verksam­het är länge befunnit sig på en måttlig till­växt­kurva och vi rekryterar i huvud­sak arbets­tagare för tillsvidare­anställ­ningar på heltid.

Läs artikeln

Hansel-klubbens verksamhet blev livligare

Första hälften av 2022 präglades fort­farande av coronan och även på kontoret i Post­huset spelade vi corona i små hälso­säkra team.

Läs artikeln