Värde­arbetet gav oss en bra grund

När vi började ta fram en ny strategi konstaterade vi att värde­arbetet och utredningen av företags­kulturen i fjol gav oss en bra utgångs­punkt för strategin. Vårt mål var en stark värde­grund och en öppen och inklude­rande kultur där sam­arbetet löpe bra.

Som strategisk mål­bild för personal­perspek­tivet valde vi: ”Vi kan, vi värde­sätter, vi talar och vi trivs”. I efter­hand konstaterade vi att det visser­ligen också är viktigt att lyssna, men ordalydelsen ville vi ändå inte ändra på.

”Vi kan, vi värde­sätter, vi talar och vi trivs”.

Det är viktigt för oss att arbetet förlöper smidigt och under året preciserade vi våra anvis­ningar om hybrid­arbetet. En nyhet var att vi också möjlig­gjorde till­fälligt distans­arbete inom EU/EEG-området. Vi strävar efter att vår arbets­kultur ska stöda balansen mellan arbete och fritid.

 

Våra värderingar:

Ett upp­skattande och inspirerande arbets­klimat

Vi brinner faktiskt för vårt jobb. Vårt engagemang sprids som gnistor, både mellan oss och till våra kunder och sam­arbets­partner.

Motiverade experter är vår resurs. Vi värde­sätter och respekterar varandra och vårt arbete. Det synliggörs som stöd, hänsyn och jämlikt bemötande. Känslan av att vi arbetar till­sammans är viktig för oss.

Inspirationens glöd tänds av att få göra ett menings­fullt jobb mot gemen­samma mål.

En kunnig och ansvars­full partner

Vi fördjupar hela tiden vår mångsidiga expertis och lär oss av varandra. Vi medverkar aktivt i ut­veck­lingen av upp­hand­lingar – och delar med oss av vårt kunnande till våra partner.

Vi arbetar för att de nationella och inter­nationella håll­barhets­målen ska uppnås lång­siktigt och med engagemang. Vi ställer oss i framkant inom samhälls­ansvar. Vi stödjer våra kunder och upp­muntrar våra kontrakts­leverantörer att leva upp till håll­barhets­målen.

Vi utför vårt arbete med till­förlit­lighet och enligt kraven. Vi vill vara våra kunders bästa partner inom offentlig upp­handling.

Skriva ut

Intressant för dig

Mot en ny strategi­period

Våren 2022 inledde Hansel bered­ningen av den nya strategin i ett mycket instabilt världs­politiskt läge.

Läs artikeln

Hansel-klubbens verksamhet blev livligare

Första hälften av 2022 präglades fort­farande av coronan och även på kontoret i Post­huset spelade vi corona i små hälso­säkra team.

Läs artikeln

Personal­statistik

Nyckel­tal om personalen och andra statistik­upp­gifter

Läs artikeln