Det statliga elpris­skyddet får Hansels innovations­märke

Innovations­kriteriet handlar om att lösningarna som upphandlas ska vara en nyhet för beställare och marknaden och om de uppnådda effekterna med tanke på upp­handlings­enheten.

Elpriset torde ha varit ett samtals­ämne för alla under det gångna året. Hansel har redan samlat erfaren­het av konkurrens­utsättning av el i ett flertal publicerade anbuds­begäran men det är ändå inte möjligt att påverka allt genom konkurrens­utsättning. Största delen av elpriset uppstår på el­marknaden och inte heller vi kan ignorera elektricitetens marknads­pris.

”Vi beslutade att låta två portfölj­förvaltare konkurrera med varandra.”

Endast genom att på förhand skydda elpriset kan marknads­priset kontrolleras. Lyckligt­vis hade Hansel redan en färdig lösning för hur el­priset kan skyddas — en kon­kurrens­utsatt portfölj­förvaltare. Men hur ska vi få portfölj­förvaltaren att göra sitt yttersta? Utifrån dessa utgångs­punkter började vi fundera kring hur elpris­skyddet kan utvecklas så att portfölj­förvaltaren är så motiverad som möjligt att försöka skydda ett så förmånligt elpris som möjligt. Samtidigt måste lösningen givetvis uppfylla bestämmel­serna i upp­hand­lings­lagen.

Skattemedel sparas

Efter flera försök kom vi fram till lösningen: inköps­mängden statlig el är så omfattande att den mycket väl kan delas på två olika portfölj­förvaltare. Vi beslutade att låta två portfölj­förvaltare konkurrera med varandra under kontrakts­periodens första år. Därefter tas en option gällande kontraktets sista år i bruk med den portfölj­förvaltare som klarade sig bättre. Bättre klarar sig naturligt­vis den portfölj­förvaltare som lyckas skydda ett för­månligare elpris mot för­ändringarna på marknaden.

Lösningen som vi utvecklade klarade ansvars­analysens hårda gallring för Hansels innovations­märke. Vi är säkert inte de första i världen som låter två portfölj­förvaltare tävla mot varandra men modellen är, såvitt vi känner till, inte särskilt utbredd i Finland, åtminstone inte inom den offentliga upp­hand­lingen. Positiva följder är de goda möjlig­heterna att få för­månligare el och spara skatte­medel. Slutligen är det möjligt att med ett lyckat elpris­skydd spara en mång­faldigt större summa genom att konkurrens­utsätta kontraktet.

Skriva ut

Intressant för dig

Hållbarhetsledning

Hansels håll­barhets­arbete har långa traditioner. Arbetet inleddes i liten skala kring miljö­frågor 2006 men från år till år har det gjorts allt mer för att främja håll­bar­heten.

Läs artikeln