HUS:s upp­handlings­rikt­linjer är tidsenliga

Hälso­vården som bransch genomgår en stor om­välvning Inom HUS bestämde man i början av 2022 att tiden var kommen att upp­datera koncernens upp­handlings­rikt­linjer. Upp­handlings­chef Timo Martelius hade varit med om att ta fram den nationella upp­hand­lings­strategin i åtgärds­programmet för offentlig upp­handling och kunde identifiera sådana accentueringar vars betydelse det vore anledning att fundera kring även när det gällde den egna arbets­platsens rikt­linjer.

Ansvarets och genomslags­kraftens betydelse har till exempel framhävts synner­ligen kraftigt och dessa infalls­vinklar ville man också stärka i HUS:s upp­handlings­rikt­linjer. Inom hälso­vården är ansvars­fullheten särskilt betydelse­full eftersom patient­perspektivet och de ekonomiska syn­vinklarna hela tiden är kraftigt påtagliga i var­dagen.

Bred beredning garanterar goda rikt­linjer

Utgångs­punkten för reformen av rikt­linjerna var att HUS:s med­arbetare i bred ut­sträckning skulle vara med om att analysera aspekter som är viktiga i upp­handlingarna. Upp­handlings­chefen som inledde projektet med direktör Leena Koponen hade hört av bekanta inom andra organisa­tioner att de hade fått utmärkt hjälp av Hansel med att bearbeta sina rikt­linjer och man började utreda möjlig­heterna till sam­arbete. Hansels ut­veck­lings­chefer som arbetade med upp­handlings­verksam­hetens ut­veck­lings­tjänster kavlade upp skjort­ärmarna, planerade helheten och genom­förde allt som allt sju verkstäder där upp­hand­lings­rikt­linjerna togs fram under mars—september 2022.

”Vi lyckades verkligen få experternas, ledningens och upp­hand­larnas röster hörda.”

”Vi ordnade bland annat ett idémöte som närmare 50 av HUS:s med­arbetare deltog i. Vi lyckades verkligen få experternas, ledningens och upp­handlarnas röster hörda”, säger Martelius belåtet.

Alla verk­städer ordnades på webben och det fungerade bra i en koncern där arbetet utförs på flera olika platser. Under pandemin hade man vant sig att arbeta på distans och arbets­metoderna fungerade utmärkt.

”Vi organiserade arbetet med att ta fram upp­hand­lings­rikt­linjer i HUS med projekt­kontors­modellen. Organiseringen förlöpte effektivt, de anställda deltog gärna trots vardags­brådskan och projektet full­följdes i en stram tid­tabell på några månader”, berättar Martelius.

Projektets tids­inpassning var i det hänseende lyckad att vi också hann ta med rikt­linjerna som gällde bered­skapen i helheten.

Hansels utvecklings­chefer och HUS:s yrkes­upp­handlare talar samma språk

Martelius tackar Hansels med­arbetare för det lyckade sama­rbetet till följd av att ut­vecklings­cheferna har god kännedom om verksamhets­miljön för upp­hand­lingar och mång­sidig erfarenhet av strategiskt ledar­skap av upp­hand­lingar i olika organisationer.

”Hansels ut­vecklings­chefer förde med sig verkligt gedigna kunskaper om hur upp­hand­lingar ska ledas. Jag och de andra vid HUS igen till­förde know-how om special­sjuk­vårdens verk­samhets­miljö. Genom att kombinera dessa kunde vi utarbeta tidsenliga och för HUS genuina upp­hand­lings­rikt­linjer”, samman­fattar Martelius.

Responsen för arbetet med upp­hand­lings­rikt­linjerna på bred basis har varit positiv och att arbeta till­sammans har säkert förbundit experterna att också handla enligt vad som över­enskommits.

”Vi ska fort­farande passa in upp­hand­lings­rikt­linjerna med HUS-koncernens strategi.
Därefter kommer vi på allvar åt att testa hur rikt­linjerna fungerar i praktiken och att utarbeta ett åtgärds­program”, konstaterar Martelius.

 

HUS:s upp­hand­lings­rikt­linjer ut­arbetades i verk­städer

  • Verkstad 1a och 1b: Orientering, HUS:s upp­handlingar — nuläge och verk­samhets­miljö
  • Verkstad 2a och 2b: Den nationella upp­hand­lings­strategin och preliminära rikt­linjer
  • Idémöte på webben: Kommentering av de preliminära rikt­linjerna
  • Verkstad 3: Bearbetning av rikt­linjerna
  • Verkstad 4: Finslipning av rikt­linjerna och målen
  • Verkstad 5: Precisering av rikt­linjerna och åtgärds­programmet
Skriva ut

Intressant för dig

Hansel – offentliga sektorns inköpscentral

Hansel är ett icke-vinst­drivande aktie­bolag vars mål det är att öka produktiviteten i den offentliga sektorn genom verknings­fulla upp­hand­lingar.

Läs artikeln

Verkställande direktören har ordet

År 2022 var ett synner­ligen exceptionellt år. Hos oss har det här tagit sig uttryck i ett flertal nya arbets­skeden i upp­hand­lingarna. Den drastiska för­ändringen av världsläget har gjort oss till experter på sanktioner och pris­öknings­tryck.

Läs artikeln

HUS.fi: Nya strategiska riktlinjer (på engelska)

HUS förnyade sina strategiska riktlinjer för upphandlingar i april 2023. Riktlinjerna ger en bas till HUS-sammanslutningens upphandlingar och upphandlingarnas utvecklande. De hjälper också till att nå sammanslutningens strategiska mål.

Läs artikeln opens in a new tab