Nytt IT-system ska minska olycksfall

IT-systemen som räddnings­väsendet använder för brand­inspektioner bemöter inte helt behoven och börjar nå slutet på sin livs­cykel. För fyra år sedan tog räddnings­avdel­ningen vid inrikes­ministeriet på sig ansvaret att bereda och kon­kurrens­utsätta upp­hand­lingen av ett IT-system för före­byggande av olycksfall.

Definierings­arbetet och upp­handlings­skedet bromsades upp av att en stor del av arbetet på­börjades helt från början, av landskaps­reformen som ställdes in 2019 och av corona­virus­pandemin. Vid inrikes­ministeriet fortsatte man emellertid att mål­medvetet bereda en upp­handling av IT-systemet och 2022 hade man kommit så långt att man slutligen kunde full­följa kon­kurrens­utsätt­ningen av systemet för före­byggande av olycks­fall genom ett för­handlings­förfarande och med stöd av Hansels experter på kon­kurrens­utsätt­ning.

”Vi är nöjda med slut­resultatet av kon­kurrens­utsätt­ningen. Vi fick en leverantörs­grupp som vet hur saken ska främjas och sam­arbetet har kommit väl igång.”

Föremål för upp­hand­lingen har varit ett även inter­nationellt ena­stående system som betjänar rädd­nings­myndig­heterna som arbetar för att före­bygga olycks­fall. Målet har varit att säker­ställa att räddnings­väsendet får ett gemensamt informations­system som ersätter de nuvarande systemen som används för brand­inspektioner. Når målet nås är åt­gärderna för att före­bygga olycks­fall mer resultat­givande än tidigare och statistik­föring på nationell nivå liksom data­analytik är möjlig — utan att glömma en bättre kund­upplevelse.

Upp­handlings­ringen definierade behoven till­sammans

Under projektets gång deltog närmare hundra personer i bered­ningen och sam­besikt­ningarna av krav­definitionerna, en del av dem var an­ställda på system­sidan medan en del var yrkes­kunniga inom räddnings­väsendet. Krav­definieringen genom­fördes med omsorg men ändå kvarstod sådant som kunde för­bättras:

”I efterskott kan vi konstatera att vi hade kunnat utforma krav­definieringen för att bättre stöda upp­handlings­skedet och den valda upp­handlings­metoden. Men arbetet framskred ändå väl när vi inledde upp­handlings­fasen till­sammans med Hansel”, konstaterar special­sak­kunnig Matti Savolainen vid inrikes­ministeriets räddnings­avdelning.

Under berednings­skedet ägde några person­skiften rum och de för inrikes­ministeriet viktiga under­leverantörerna Vimana och SoteDigi hann fusioneras till DigiFinland. På grund av de många för­ändringarna valde man att gå vidare med inrikes­ministeriet som upp­handlade enhet medan ministeriet bildade en upp­handlings­ring till­sammans med räddnings­verken. För­handlings­förfarandet visade sig vara ett utmärkt val eftersom man under de tre för­handlings­omgångarna hann få en bra bild av vad marknaden kunde erbjuda och hur pris­nivån skulle komma att se ut med olika val. Man beslutade sig för att genom­föra projektet enligt principerna för agil utveckling eftersom en fast pris­sättning höjde risk­reserven i anbuden för mycket.

”Hansels enhets­chef Ilkka Sihvola och jurist Jutta Uusitalo hjälpte oss att bedöma vilka åt­gärder det ut­gående från responsen av leverantörs­kandidaterna lönade sig att vidta. De gav oss goda råd för hur anbuds­begäran kunde preciseras”, säger Savolainen.

Tid­tabellen höll och kon­kurrens­utsätt­ningen lyckades

När upp­handlings­fasen började var projekt­gruppen en aning osäker på hur sam­arbetet mellan de olika intressent­grupperna skulle förlöpa på distans. Hansel hade emeller­tid redan omfattande erfarenhet av mot­svarande för­handlingar under pandemin och sam­talet med potentiella anbuds­givare framskred väl.

”Några gånger fick vi också träffas ansikte mot ansikte men då var vi tvungna att begränsa antalet del­tagare som samtidigt fanns på plats. Det är fråga om en försvars- och säkerhets­upphand­ling så vi var tvungna att presentera den icke-offentliga delen av krav­definieringen i noggrant planerade läsningar” berättar Savolainen.

Det tog tid att hämta fram säkerhets­utredningar och ingå säkerhets­avtal och i viss mån var vi också tvungna att justera planer som vi ut­arbetat under krav­definieringen allt eftersom upp­handlingen framskred. Slutligen lyckades vi emellertid relativt bra hålla tid­tabellen och det fick vi mycket beröm för av projekt­deltagarna i respons­enkäten under upp­handlings­skedet.

Den första etappen av systemet för före­byggande av olycks­fall avslutas enligt våra aktuella be­dömningar med ibruk­tagningen 2024 och då kan vi frångå de gamla systemen. Därefter följer ytter­ligare fort­satta ut­vecklings­skeden där det byggs nya funktioner på det grund­läggande systemet.

”Vi är nöjda med slut­resultatet av kon­kurrens­utsätt­ningen. Vi fick en leverantörs­grupp som vet hur saken ska främjas och sam­arbetet har kommit väl igång. Jag tror att den här massiva helheten, som definierades på 1 000 sidor i anbuds­begäran, är i goda händer. När hela vår vision av systemet har för­verkligats har vi ett fint IT-system som till­sammans med människor bidrar till färre olycks­fall”, samman­fattar Savolainen belåtet.

Skriva ut

Intressant för dig

Verkställande direktören har ordet

År 2022 var ett synner­ligen exceptionellt år. Hos oss har det här tagit sig uttryck i ett flertal nya arbets­skeden i upp­hand­lingarna. Den drastiska för­ändringen av världsläget har gjort oss till experter på sanktioner och pris­öknings­tryck.

Läs artikeln

Hansel – offentliga sektorns inköpscentral

Hansel är ett icke-vinst­drivande aktie­bolag vars mål det är att öka produktiviteten i den offentliga sektorn genom verknings­fulla upp­hand­lingar.

Läs artikeln

Vi arbetar etiskt och uppfyller kraven

Ett av insats­områdena i integrations­strategin har gått ut på att iaktta hög grad av etiskhet och över­ens­stämmelse med kraven i verksam­heten och att aktivt fram­häva detta i sam­arbetet med kunder och leverantörer.

Läs artikeln