På webb­seminarierna konkurrens­utsatte vi, rättade till miss­upp­fattningar och funderade kring hållbarhet

Våra populära webb­seminarier fortsatte på kundernas begäran även 2022. På webb­seminarierna behand­lades bland annat ansvarsfrågor, kon­kurrens­utsätt­ning och olika miss­upp­fatt­ningar i anslutning till upp­handling.

Vår serie webb­seminarier 2022 gick från april till december och närmare 2 000 personer anmälde sig på linjerna. Hela webb­seminarie­serien spelades in och kunderna kan se inspelningarna i vår e-tjänst.

Serien inleddes med en presentation av Hansels avgifts­fria verktyg Upp­handlings­pulsen och Upp­handlings­lotsen. Upp­handlings­pulsen hjälper våra kunder att få se upp­hand­lingarna som helhet. I Upp­handlings­lotsen kan kunden sätta upp mål för upp­hand­lingarna och följa upp dem.

De gemensamma upp­hand­lingarna är kärnan i vår verksamhet så vi reserverade givetvis en webb­seminarie­timme för det här temat. Varför lönar sig gemensamma upp­hand­lingar och vilka olika slag av verksam­hets­modeller finns det för gemensam upp­handling? Bland annat dessa teman be­handlades under ledning av kategori­direktör Susanna Närvänens och ut­vecklings­chef Krista Koskimäkis ledning.

”De gemensamma upp­hand­lingarna är kärnan i vår verk­samhet så vi reser­verade givet­vis en webb­seminarie­timme för det här temat.”

Det råder ofta olika miss­upp­fatt­ningar kring offent­liga upp­hand­lingar. I juni samlade vi våra experter på linjerna för att belysa sanningen bakom dessa fel­upp­fatt­ningar. Förutom för våra kunder kunde också kontrakts­leverantörerna delta i webb­seminariet. Detta läckra ämne blev det mest omtyckta webb­seminariet och lockade över 600 deltagare. Även i chatten rådde liv och rörelse när lyssnarna ställde frågor och funderade kring ämnet ur många synvinklar. Den offentliga upp­hand­lingen är tydligt ett intressant ämne och med skäl — det används ju cirka 47 miljarder euro per år för offentlig upp­handling!

Under höst­säsongen talade vi om kon­kurrens­utsätt­ning. Ut­vecklings­chef Antti Norkela, som var hos Hansel på arbets­rotation från Konkurrens- och konsument­verket, och KKV:s ledande expert Anni Varonen delade med sig av praktiska exempel och forsknings­baserad kunskap om  kon­kurrens­utsätt­ningens betydelse och syn­punkter på följderna av att inte kon­kurrens­utsätta. Vi fortsatte med temat om kon­kurrens­utsätt­ning genom att fördjupa oss i den interna kon­kurrens­utsätt­ningen i systemet med dynamisk upphandling, det vill säga mini­kon­kurrens­utsätt­ningens alla hemligheter. Hansels experter berättade bland annat hur man skriver en lyckad anbuds­begäranoch hur grunderna för valet av leverantör kan se ut i upp­hand­lingen av expert­tjänster.

Webb­seminarie­året avslutades med en översikt över ansvars­frågor i gemen­samma upphand­lingar. Under webb­seminariet informerades om vad ansvars­fullhet i praktiken innebär vid gemensam upp­handling och det lyftes fram exempel på gemensam upp­handling av livs­medel, städ­tjänster och sol­kraft­verk.

Hansels kommunikations­chef Johanna Kaalikoski, som var program­värd för webb­seminarierna, var nöjd med årets skörd.

”Det är trevligt att ledsaga entusiastiska talare att berätta om ämnen som känns viktiga för dem. Det mest givande är natur­ligt­vis att se att de teman som vi valt ut också lockar en stor mängd kunder ut på linjerna och att de väcker diskussion och frågor. Vi kommer med säkerhet att fortsätta ordna webb­seminarier även i fort­sätt­ningen”, lovat Kaalikoski.

Skriva ut

Intressant för dig

Höstturnén bjöd på givande möten

Efter en paus på två kunde vi genomföra Höst­turnén och träffa våra kunder ansikte mot ansikte.

Läs artikeln

Vi arbetar etiskt och uppfyller kraven

Ett av insats­områdena i integrations­strategin har gått ut på att iaktta hög grad av etiskhet och över­ens­stämmelse med kraven i verksam­heten och att aktivt fram­häva detta i sam­arbetet med kunder och leverantörer.

Läs artikeln

Mot en ny strategi­period

Våren 2022 inledde Hansel bered­ningen av den nya strategin i ett mycket instabilt världs­politiskt läge.

Läs artikeln